Wypowiedź

Wypowiedź posła Jana Łopaty w Sejmie, dotycząca informacji w sprawie planu legislacyjnego Komisji Europejskiej na 2006 rok.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uwolnienie całego potencjału Europy˝ - taki tytuł programowi legislacyjnemu i programowi prac Komisji Europejskiej na 2006 r. nadała właśnie Komisja Europejska. Pierwszy raz Sejm Rzeczypospolitej zajmuje się programem legislacyjnym Komisji Europejskiej oraz planem jej prac. Taki obowiązek miała Wysoka Izba również w odniesieniu do podobnego programu na rok 2005, jednak do końca prac legislacyjnych Sejmu IV kadencji nie otrzymaliśmy z Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej komunikatu w wersji ostatecznej w polskiej wersji językowej. Zresztą nie była to jedyna sytuacja, gdy brak polskiej wersji językowej był przeszkodą w podjęciu prac nad dokumentem europejskim. Tak było z szeregiem projektów rozporządzeń nowej perspektywy finansowej czy chociażby też z dokumentem zwanym pakietem kolejowym, który miał być podstawą prowadzonego testu subsydiarności. Z tych też względów Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej odrzuciła opiniowany pakiet. Podobnie zresztą uczyniły komisje do spraw Unii Europejskiej parlamentów np. pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Komisja Europejska określiła cztery podstawowe cele strategiczne do końca 2010 r.: dobrobyt, solidarność, bezpieczeństwo, Europa jako partner dla świata.

Komisja Europejska w ocenie wyrażonej we wprowadzeniu stwierdza, że program legislacyjny i program prac komisji ˝w pełni uwzględnia obecne tendencje polityczne i ekonomiczne˝. Jednak patrząc na piętrzące się trudności z zaprezentowaniem przez prezydencję brytyjską projektu budżetu na lata 2007-2013, mam poważne wątpliwości, jeśli chodzi o określenie, jakie są obecnie tendencje polityczne i ekonomiczne w Unii Europejskiej.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego nie podziela również żalu komisji, że nie dojdzie w przewidywanej przyszłości do ratyfikacji traktatu konstytucyjnego. Należy uznać, że zły projekt, odrzucony przez Francję i Holandię w referendum, jest już złożony do lamusa.

Dalej Komisja Europejska stwierdza, że Unia może najbardziej udowodnić swoją wartość przez zapewnienie polityki, której potrzebuje Europa, wymieniając: wysiłki na rzecz przyjęcia do końca 2005 r. nowej perspektywy finansowej, w 2006 r. zapewnienie pełnej operacyjności wszystkich programów finansowanych od 1 stycznia 2007 r. Nic jednak nie mówi się na przykład, co będzie z ważną dla Polski dyrektywą usługową, w rzeczywisty sposób dającą dostęp do rynku usług w Unii Europejskiej. To są rzeczywiste miejsca pracy. Nie musiałby wówczas ambasador Wielkiej Brytanii w swoich mailach żartować, że rząd Jej Królewskiej Mości stworzył więcej miejsc pracy dla Polaków niż rząd RP. Należałoby na przykład zweryfikować zamiary dotyczące ograniczenia dostępu do łowisk na Bałtyku dla polskich rybaków, motywując to jedynie względami ochrony łowisk.

Zgadzamy się z założeniami Komisji Europejskiej: że Unia musi stworzyć klimat dla inicjatyw gospodarczych obywateli i przedsiębiorców; że jest odpowiedzialna za solidarny rozwój całej Unii; że powinna ograniczać zagrożenia bezpieczeństwa zarówno poprzez zwalczanie przestępczości, terroryzmu, jak i w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego; że jest odpowiedzialna za przygotowanie przyszłych rozszerzeń. Tu nasuwa się wątpliwość, jak jednak sfinansować przyszłe rozszerzenia, skoro propozycja budżetu prezydencji brytyjskiej nie zapewnia finansowania przyjęcia Rumunii i Bułgarii.

W ocenie Komisji Europejskiej w 2006 r. w decydującą fazę wdrożenia wejdzie strategia lizbońska. Tu cytat: ˝Stworzone zostaną podstawy dla nowej generacji programów w takich obszarach, jak fundusze strukturalne, rozwój obszarów wiejskich, innowacje, badania naukowe i edukacja˝. Jednak w załączniku brak wykazu projektów aktów prawnych dotyczących wyżej wymienionej nowej generacji programów.

Wysoka Izbo! Z dużym zainteresowaniem oczekujemy rygorystycznej poprawy legislacji. Uproszczenie, unowocześnienie, konsultacje i rzetelna ocena wpływu polityk to zadania wymagane przez Komisję Europejską. Rok 2006 to pierwszy rok nowej strategii upraszczania legislacji.

Interesujący jest pakiet spraw służący wypełnianiu tzw. luki komunikacyjnej.

W priorytecie dotyczącym dobrobytu, infrastruktury transportowej i rynku energii mogą być one motorem wzrostu gospodarczego, podobnie jak swoboda przemieszczania się w ramach jednolitego rynku pracy. Pytanie, co z dostępem do rynku polskich pracowników, polskich obywateli w pozostałych krajach członkowskich.

Duży obszar zainteresowań Komisji Europejskiej to wnioski dotyczące dostępu do usług pocztowych, usług prawnych, zamówień publicznych - sektor zamówień obronnych, uprawnień i nadzoru bankowego do weta dla fuzji bankowych. Czy wszystkie te priorytety są ważne i dobre dla Polski? Należy wskazać, że potrzeby w tym względzie są różne w różnych krajach członkowskich, zważywszy na poziom rozwoju ich gospodarki.

Demografia Unii Europejskiej - odpowiedź na Zieloną Księgę z 2005 r. w sprawie starzenia się ludności Unii Europejskiej. Z krajów europejskich jedynie, jak wiemy, w Albanii są korzystne tendencje demograficzne.

(Głos z sali: Na razie, na razie.)

W 2000 r. Jonathan Steele w artykule napisał: Jeżeli standardy życiowe mają się nie obniżyć, państwa Unii Europejskiej być może będą musiały zezwolić na 60-krotny wzrost imigracji, dostarczając argumentów protestującej prawicy i powodując dodatkowe szkody w delikatnym systemie proporcji rasowych w regionie.

Jak w tym kontekście Unia Europejska zamierza skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi? Przeglądając tabele dotyczące działań Komisji Europejskiej w części: Stosunki zewnętrzne, widzimy zamierzenia, które mają powstrzymać presję migracyjną z Afryki, przez wsparcie reform, rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz pomoc humanitarną. Powstaje jednak pytanie: Czy wypadki z bieżącego roku z tzw. paryskiej jesieni mogą się powtórzyć w innych krajach Unii Europejskiej?

W programie w wymienionym załączniku większość zadań to zadania nielegislacyjne, brakuje informacji o obecnych inicjatywach legislacyjnych oraz nie mamy pewności, czy są wymienione wszystkie inicjatywy Komisji Europejskiej. Zwraca również uwagę dość precyzyjne opracowanie przez Komisję Europejską tzw. zielonych ksiąg w sprawie zmian prawa pracy, w sprawie egzekucji - europejska procedura zajęcia rachunku bankowego - w sprawie narkotyków i społeczeństwa obywatelskiego, w sprawie przeglądu ram regulacyjnych w zakresie ochrony konsumentów, w sprawie zrównoważonego konkurencyjnego zaopatrzenia Europy w energię.

Interesujące są inicjatywy dotyczące perspektyw w Unii Europejskiej dla biopaliw czy zatrzymania spadku bioróżnorodności. Praktyka Unii Europejskiej w zakresie bioróżnorodności powinna odpowiadać na przesłanie z Mahide.

Budowanie solidarnej i spójnej Europy to najbardziej interesujące nowe kraje członkowskie zadanie. Jednak czy takie sprawy, jak rozwody, małżeńskie zasady majątkowe są najistotniejsze w budowaniu spójnej Europy? Dziękuję bardzo. (Oklaski)