Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. (druki nr 302 i 380). W imieniu klubu parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Ustawa, o której dyskutujemy, oparta jest na najnowszej wersji modelowej konwencji podatkowej OECD i zawiera postanowienia dotyczące równego traktowania podatkowego w stosunkach dwustronnych, wzajemnej pomocy administracyjnej w egzekucji należności podatkowych oraz praktycznie nieograniczonej wymiany informacji między organami podatkowymi obu państw. Zaś główne skutki jej zawarcia to korzystne warunki do zacieśnienia dwustronnych stosunków gospodarczych. A jest, moim zdaniem, nad czym pracować, gdyż jak wynika z dostarczonych nam informacji obroty handlowe Polski z Nową Zelandią są dalece niesatysfakcjonujące, a co gorsze, saldo obrotów jest niekorzystne dla strony polskiej. Ostatnimi laty przy obrotach wymiany gospodarczej ok. 13 mln amerykańskich dolarów ujemne saldo wynosiło blisko 10 mln dolarów. Warto również zauważyć, że w ostatnim okresie ożywiły się kontakty z Polonią nowozelandzką. Podniesiono również na wyższy poziom, do wyższej rangi, stosunki dyplomatyczne i od kwietnia ub. roku funkcjonuje Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie z rezydującym ambasadorem.

W związku z tymi faktami istnieje realna perspektywa rozwoju dwustronnych stosunków. Stworzy to lepszą sytuację prawną, dzięki której dochód osób mających miejsce zamieszkania na obszarze jednego państwa, a osiągany na obszarze drugiego państwa, będzie w wielu przypadkach opodatkowany tylko w jednym państwie. Wyeliminowanie podwójnego opodatkowania to niewątpliwie dobry klimat do zwiększonej wymiany dóbr, kapitałów i osób. Wszystkie uregulowania, zawarte w tej umowie stanowią pewne novum, gdyż jest to pierwsza tego typu i tego rodzaju umowa w stosunkach polsko-nowozelandzkich.

Przepisy zawarte w tej umowie ustalają jasne zasady opodatkowania oraz metody unikania podwójnego opodatkowania. Ratyfikacja zapewni jej miejsce w systemie polskiego prawa podatkowego i ufając, że zwiększy wymianę gospodarczą, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, w imieniu którego miałem przyjemność przemawiać, będzie głosował za przyjęciem dyskutowanej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)