Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. (druki nr 301 i 379). W imieniu klubu parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata.

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!

Zajmujemy się dzisiaj po blisko 7 latach od podpisania, to prawda, projektem ustawy o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od majątku.

Tak jak moi przedmówcy już mówili, rzeczywiście jest to ostatnia umowa z byłymi republikami Związku Radzieckiego, ale ta wina czy przyczyna tego, tak jak można było się zapoznać w uzasadnieniu, co jest zgodne z faktem, leży po stronie gruzińskiej. Myślę jednak, że również wynika to z tego, iż kontakty gospodarcze między Polską a Gruzją, przynajmniej do tej pory, były nikłe. Żywię nadzieję, że po rewolucji, po wyborach prezydenckich, które odbyły się w styczniu 2004 r., i po zapowiedziach nowych władz dotyczących przeprowadzenia reform gospodarczych oraz po stopniowym uporządkowaniu konfliktów wewnętrznych, zmierzających do pełnej reintegracji terytorialnej Gruzji, przyjdzie czas na znacznie intensywniejsze kontakty handlowe i ta umowa jest w tym zakresie niewątpliwie pomocna.

Obecnie współpraca gospodarcza z Gruzją jest słabo rozwinięta, sprowadza się głównie do handlu. Polsko-gruzińskie obroty handlowe utrzymują się w ostatnich 3 latach tylko na poziomie ok. 5 mln dolarów amerykańskich, przy czym zdecydowana większość dwustronnych obrotów handlowych przypada na polski eksport, a dominujące pozycje to eksport mebli, ich części, eksport maszyn, kabli, przewodów elektrycznych. W strukturze importu zaś połowę stanowią elektronika, herbata, materiały budowlane.

Wysoki Sejmie! Dalszy rozwój gospodarczy jest, jak widzimy z przytoczonych danych, nie tylko możliwy, ale wręcz pożądany, w szczególności w takich dziedzinach jak energetyka, przemysł spożywczy, transport, komunikacja, ochrona zdrowia czy też zaopatrzenie rynku. Wymaga to wzmożonej aktywności promocyjnej, handlowej obu krajów. Wymaga to również ustabilizowania wewnętrznej sytuacji w Gruzji, by Gruzja przestała być traktowana i postrzegana jako kraj o szczególnie wysokim ryzyku. Myślę, że ustawa, nad którą dzisiaj dyskutujemy, może również przyczynić się do podejmowania wysiłku, by zdynamizować wzajemne relacje ekonomiczne. Wszystkie uregulowania prawne będą stanowiły nowy ład prawny w stosunkach podatkowych między Polską a Gruzją, a szczegółowe postanowienia określą, które podmioty, w jakim zakresie i na jakich zasadach będą opodatkowane w jednym lub drugim kraju.

Wysoki Sejmie! Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za ratyfikacją umowy między rządem Polski a rządem Gruzji i będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy w tej sprawie. Dziękuję bardzo.