Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W imieniu Klubu Parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata. Oto treść wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Już na wstępie uzasadnienia do projektu ustawy napisano, że jest on związany wyłącznie z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2006 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1777 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388 EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Jak łatwo obliczyć, rozporządzenie powstało 8 miesięcy temu - o czym już wielokrotnie mówiono - a my otrzymujemy stosowny projekt ustawy za pięć dwunasta. Ba, ośmielę się powiedzieć: pięć po dwunastej, i to nie pięć minut, ale pięć miesięcy po. Panie ministrze, art. 13 rozporządzenia, o którym dzisiaj mówimy, wszedł w życie 1 stycznia tego roku. Czy nie jest to w sumie przejaw lekceważenia przez rząd Wysokiej Izby? Do tego, że rząd przekazuje nam często nieprzemyślane, niekonstytucyjne projekty ustaw, zaczynamy się przyzwyczajać, ale myślę, że to jest zła droga. Najwyższa pora na zastanowienie, na chwilę refleksji nad koniecznością zmiany tych praktyk na normalne, sumienne i na zadowalającym poziomie prace legislacyjne.

Przechodząc do samego projektu ustawy, do jego treści, to tak naprawdę nie bardzo jest co komentować. Chodzi po prostu, zdaniem autorów projektu, co chciałbym mocno podkreślić, o dostosowanie zapisów ustawy do unijnego rozporządzenia z października ubiegłego roku. Można się jedynie zastanowić nad zasadnością regulowania kwestii jakichś jednostkowych, jak sądzę, przypadków właścicieli łodzi rekreacyjnych czy prywatnych statków powietrznych. Nie bardzo rozumiem intencje przyświecające wprowadzeniu tych zapisów unormowaniem i uruchomieniem całej procedury legislacyjnej w tak szybkim terminie. I prosiłbym pana ministra o dokładniejsze wyjaśnienie tej kwestii. Prosiłbym również o dokładne przedstawienie zastrzeżeń i propozycji zmian do projektów zgłaszanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, wraz ze szczegółową argumentacją rządu, powodujących jej odrzucenie. W uzasadnieniu do projektu kwestia ta została potraktowana niestety jedynie hasłowo.

I na koniec sprawa najważniejsza. Czy w ogóle uchwalenie tej ustawy jest konieczne. Pytam w tym miejscu pana ministra, czy w sytuacji, gdy w punkcie 2 preambuły do przedmiotowego rozporządzenia rady jest napisane: jednolite stosowanie jest zapewnione w najlepszy sposób poprzez przyjęcie rozporządzenia, które jest wiążące i ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, koniec cytatu, nie jest tak, że w przypadku rozporządzeń unijnych, zgodnie z prawem wspólnotowym, a konkretnie z art. 249 rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże się w całości i jest bezpośrednio - podkreślam: bezpośrednio - stosowane we wszystkich państwach członkowskich, nie ma konieczności, a nawet możliwości implementacji ich zapisów do krajowego porządku prawnego? A jeśli tak, to czy stosujemy prawidłowe procedury legislacyjne? A być może są inne przesłanki decydujące o wyborze takiego sposobu postępowania? Jeśli tak, to proszę również o ich wskazanie.

Sprawa, myślę, jest ważna i nie tylko w tym przypadku, ale w następnych możliwych przypadkach. I żeby nie pozostawić choćby cienia wątpliwości do zastosowanych sposobów omawiania i rozpatrywania powyższego projektu w tej właśnie formule w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wnoszę o skierowanie projektu ustawy do merytorycznej komisji. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)