Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W debacie wziął udział Jan Łopata, oto treść jego wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie!
W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Na samym wstępie deklaruję poparcie mojego klubu dla projektowanych zapisów. Istotnie konieczne wydaje się bowiem uzupełnienie art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług o nowy ust. 9a w zaproponowanym w projekcie brzmieniu. Wynika to z zamkniętego katalogu potrąceń zawartych we wspomnianym artykule i nie mają tu zastosowania potrącenia, o których mowa w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Może to skutkować sytuacją, w której podmioty skupujące poniosą straty spowodowane brakiem możliwości odliczenia wypłacanego rolnikowi podatku zryczałtowanego od wartości dostarczonego mleka.
Chciałbym jeszcze tylko spytać posła wnioskodawcę, z czego wynikła autopoprawka z druku nr 695-A? To tak a propos moich wczorajszych uwag dotyczących większej staranności, większej uwagi podczas przygotowywania projektu. I tu miałem wnieść szczegółową uwagę dotyczącą samej treści autopoprawki, ale w związku z wniesieniem autopoprawki do autopoprawki nie wnoszę jej, choć to tylko literówka. To moja uwaga, staranność jest tu aktualna.

Reasumując, w związku z ważnością i pilnością sprawy, a także, a może przede wszystkim uwzględniając prośbę pana marszałka, stwierdzam, że mój klub opowiada się za skierowaniem omawianego projektu ustawy do drugiego czytania. Wyrażam jednocześnie ogromne zdziwienie, że w tak oczywistej, ważnej sprawie nie można w Wysokiej Izbie znaleźć wspólnego stanowiska nawet wśród ugrupowań mających się za rolnicze. Dziękuję bardzo. (Oklaski)