Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Jan Łopata wziął udział w debacie dotyczącej pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Oto treść wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zaprezentować uwagi wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Projekt zmiany ustawy został opracowany, co już wielokrotnie z tej trybuny było mówione, w celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie uprawnień wywiadu skarbowego. Doprecyzowuje również przepisy dotyczące kontroli resortowej, kontroli obrotu towarowego z zagranicą oraz przepisy dotyczące tajemnicy skarbowej.

W art. 2 ust. 1 pkt 12 nowelizowanej ustawy proponuje się zmianę poprzez poszerzenie zakresu kontroli o kontrolę obrotu towarami pochodzenia zagranicznego. Ponieważ legalność obrotu towarami pochodzenia zagranicznego nie jest tożsama z legalnością wprowadzenia tych towarów do obrotu, doprecyzowanie zakresu kontroli o kontrolę obrotu towarami pochodzenia zagranicznego znajduje w tej sytuacji uzasadnienie. W art. 2 dodano ust. 3, wprowadzając pojęcie kontroli resortowej. Propozycja zmiany tego przepisu ma na celu precyzyjne określenie uprawnień generalnego inspektora kontroli skarbowej w tym zakresie oraz centralizację kompetencji, co moim zdaniem powinno wpłynąć na skuteczność działania kontroli resortowej. Zmiana ma również na celu usprawnienie działania kontroli resortowej poprzez usprawnienie procedury.

Wysoki Sejmie! Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 września 2005 r., wprowadziła możliwość dokonania przez podatników korekty deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej, a przed wszczęciem postępowania podatkowego. Sytuacja ta nie dotyczyła postępowania prowadzonego przez organy kontroli skarbowej, gdyż organy te najpierw wszczynają postępowanie kontrolne, a dopiero w ramach tego postępowania mogą prowadzić kontrolę podatkową. Wprowadzenie do ustawy o kontroli skarbowej art. 14c umożliwi podatnikowi korektę deklaracji na zasadach podobnych do tych z ustawy Ordynacja podatkowa i jest to godne poparcia.

Jeśli chodzi o zmiany wprowadzane w art. 34 ust. 1 i ust. 1a-1c, to umożliwiają one w przypadkach uznanych przez generalnego inspektora kontroli skarbowej za uzasadnione interesem publicznym oraz celami kontroli skarbowej wyrażenie zgody na ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową. Przy wyrażaniu zgody na ujawnienie tych informacji generalny inspektor kontroli skarbowej każdorazowo wskazywać będzie sposób udostępnienia i wykorzystywania ujawnianych informacji. Proponowane zmiany są zasadne ze względu na to, że obecnie bardzo wąsko określono sytuacje oraz podmioty, którym organy kontroli skarbowej mogą udostępniać dokumenty konkretnej sprawy. Przekazywanie informacji uzyskanych w wyniku kontroli naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, które zlecają takie kontrole w przedsiębiorstwach państwowych lub w spółkach Skarbu Państwa, budzi wątpliwości odnośnie do prawidłowości podstawy prawnej takiego przekazania.

Wysoki Sejmie! Projekt również wprowadza, o czym już mówiłem, do ustawy zmiany opierające się na wskazaniach Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z 20 czerwca ubiegłego roku. Celem powyższych zmian jest dostosowanie zasad postępowania z materiałami gromadzonymi w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz usunięcie dotychczasowych niespójności w regulowanej materii. Poprzednią nowelizację ustawy o kontroli skarbowej w części dotyczącej uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o osobach Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją. Dokonywane obecnie zmiany stanowią powrót do brzmienia przepisu art. 36 ust. 2 sprzed tej nowelizacji. Zmiany zaś w art. 36a dostosowują uprawnienia wywiadu skarbowego w zakresie prowadzenia obserwacji do wymogów konstytucyjnych wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny, określają przesłanki stosowania obserwacji. Obserwacja, jak napisano w obszernym uzasadnieniu, ma być skutecznym narzędziem pracy operacyjnej, niezbędnym do zwalczania występujących negatywnych zjawisk unikania płacenia podatków, prowadzenia działalności gospodarczej w tzw. szarej strefie, często przez zorganizowane grupy przestępcze. Uprawnienia kontroli skarbowej w powyższym zakresie mają służyć ochronie interesu ekonomicznego państwa oraz interesów obywateli, w których także wymierzone są skutki popełnionych przestępstw. Ma to przesądzić także w sposób jednoznaczny, iż obserwacja taka nie będzie stosowana wobec tzw. zwykłych podatników.

Bardzo chciałbym w to wierzyć. Wierzę, że tak będzie, jednak po tym, jak w Sejmie przetoczyła się dyskusja o zakresie i możliwościach działania Centarlnego Biura Antykorupcujnego, a do innych ustaw wprowadza się lub zapowiada się wprowadzenie całego szeregu instytucji i czynności kontrolnych, coraz bardziej przeraża mnie wizja państwa, w którym na każdego obywatela, tak profilaktycznie, spogląda czujne oko kamery, a z części garderoby wysuwa się antenka czułego mikrofonu. Jeśli hasło ˝bliżej obywateli˝ ma tym się charakteryzować, to jestem zdecydowanie przeciw.

Jestem za to - mówię to w imieniu klubu PSL - za skierowaniem niniejszej ustawy do komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)