Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W sejmie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W imieniu Klubu Parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata. Oto treść jego wypowiedzi:


Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego zabrać głos w dyskusji nad sprawozdaniem komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W projekcie ustawy zawarto zapisy wychodzące naprzeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w zakresie uprawnień wywiadu skarbowego. Doprecyzowano też przepisy dotyczące kontroli resortowej, kontroli obrotu towarowego z zagranicą oraz przepisy dotyczące tajemnicy skarbowej.

Należy stwierdzić, że tekst projektu zawarty w sprawozdaniu komisji zasadniczo nie różni się od projektu rządowego z druku nr 683. Wprowadzono jedynie kilka poprawek wynikających m.in. z dyskusji odbytej podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, jak też w czasie obrad komisji. Niektóre zmiany spowodują pewne uszczegółowienie zapisów. Myślę tu np. o zapisach dotyczących procedury postępowania z wynikami czynności operacyjno-rozpoznawczych przedsiębranych przez pracowników wywiadu skarbowego.

W projekcie pozostawiono zapisy dotyczące poszerzenia zakresu kontroli o kontrolę obrotu towarami pochodzenia zagranicznego. Ponieważ legalność obrotu towarami pochodzenia zagranicznego nie jest tożsama z legalnością wprowadzania tych towarów do obrotu, doprecyzowanie zakresu kontroli przez włączenie kontroli obrotu towarami pochodzenia zagranicznego wydaje się zasadne.

Pozostały też propozycje dotyczące kontroli resortowej, które powinny przyczynić się do usprawnienia jej działania poprzez m.in. usprawnienie procedury.

Utrzymano również zapis umożliwiający podatnikowi korektę deklaracji na zasadach podobnych do tych z ustawy Ordynacja podatkowa i to rozwiązanie również warto poprzeć.

Pozostawiono zmiany wprowadzone w art. 34 ust. 1 i ust. 1a-1c umożliwiające w przypadkach uznanych przez generalnego inspektora kontroli skarbowej za uzasadnione ważnym interesem publicznym oraz koniecznością osiągnięcia celów kontroli skarbowej - lub jeśli doprowadzi to do urzeczywistnienia prawa obywateli do ich rzetelnego informowania o działalności kontroli skarbowej i jawności życia publicznego - wyrażenie zgody na ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową. Przy wyrażaniu zgody na ujawnienie tych informacji generalny inspektor kontroli skarbowej każdorazowo wskazywać będzie sposób udostępniania i wykorzystywania ujawnionych informacji. Proponowane zmiany są zasadne ze względu na to, że obecnie bardzo wąsko określono sytuacje oraz podmioty, którym organy kontroli skarbowej mogą udostępniać dokumenty konkretnej sprawy.

Projekt wprowadza również do ustawy zmiany opierające się na wskazaniach Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z 20 czerwca ub. r. Celem powyższych zmian jest dostosowanie zasad postępowania z materiałami gromadzonymi w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz usunięcie dotychczasowych niespójności w regulowanej materii. Poprzednią nowelizację ustawy o kontroli skarbowej w części dotyczącej uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o osobach Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją. Dokonywane obecnie zmiany stanowią powrót do brzmienia przepisu art. 36 ust. 2 sprzed tej nowelizacji. Zmiany zaś w art. 36a dostosowują uprawnienia wywiadu skarbowego w zakresie prowadzenia obserwacji do wymogów konstytucyjnych wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny, określają przesłanki stosowania obserwacji. Obserwacja - napisano w obszernym uzasadnieniu - ma być skutecznym narzędziem pracy operacyjnej, niezbędnym do zwalczania występujących negatywnych zjawisk unikania płacenia podatków, prowadzenia działalności gospodarczej w tzw. szarej strefie, często przez zorganizowane grupy przestępcze. Uprawnienia kontroli skarbowej w powyższym zakresie mają służyć ochronie interesu ekonomicznego państwa oraz interesów obywateli, w których także wymierzone są skutki popełnianych przestępstw.

Wyrażam tu jednak nadzieję, że te uprawnienia nie będą nadużywane, szczególnie w stosunku do tzw. zwykłych podatników. Miejmy wszyscy, szanowni państwo, nadzieję, że nie będzie to kolejny instrument do bycia bliżej obywateli, oczywiście w tym negatywnym sensie.

Reasumując, stwierdzam, iż mój klub - klub Polskiego Stronnictwa Ludowego opowie się w głosowaniu za przyjęciem projektu zaproponowanego w sprawozdaniu komisji. Dziękuję za uwagę.