Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 1090 i 1125).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt odnieść się do przyjętej przez Senat uchwały z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie ustawy o opłacie skarbowej.

Po analizie treści poprawek Senatu należy stwierdzić, że większość z nich zasługuje na akceptację.

W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych poprawką nr 1, a dotyczy to art. 5, Senat doprecyzował krąg podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury.

Przyjmując poprawki nr 3. i 4., a dotyczą one art. 11, Senat odniósł się do przepisu określającego obowiązek przekazywania wójtom, burmistrzom i prezydentom miast informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej. Zdaniem Senatu zakres informacji przekazywanych organowi podatkowemu powinien zostać poszerzony o informacje dotyczące nieuiszczonych opłat skarbowych od zaświadczeń użytych w sprawach innych niż sprawy, dla których zostały one wydane. Senatorowie słusznie uznali również za zasadne, ze względu na potrzebę zapewnienia kompletności informacji o uiszczonych opłatach skarbowych, zobowiązanie sądów do przekazywania danych o złożonych w nich dokumentach stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od których nie zapłacono opłaty skarbowej.

Ponadto poprawka nr 3. usuwa zbędne wyrazy - dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictw wystawione przez organizacje pożytku publicznego, a korzystające ze zwolnień w załączniku do ustawy.

Odnosząc się do tych poprawek, tj. 1., 2., 3. i 4, stwierdzam, że należy je, podobnie jak wnioskuje komisja finansów, przyjąć. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego deklaruje takie głosowanie.

Wątpliwości powstają jednak przy poprawce nr 5. - o tym też przed chwilą już tu była mowa - zgodnie z którą, jak wskazuje uzasadnienie do uchwały Senatu, miałoby nastąpić uporządkowanie zwolnień od opłaty skarbowej zawartych w załączniku do ustawy w zakresie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, gdyż zwolnienia te były dotychczas zawarte w dwóch miejscach załącznika do ustawy - w części III ust. 44 kolumnie 4 pkt 6 i 14. Zdecydowano również, że zwolnienie od opłaty skarbowej powinno przysługiwać bez względu na przyczynę usunięcia drzew lub krzewów, dla których zostało wydane zezwolenie. Jak wynika z cytowanego uzasadnienia, poprawkę tę należałoby zakwalifikować jako porządkującą i legislacyjną. Naszym zdaniem powstają jednak wątpliwości, czy tylko taki charakter jest tej poprawki, tzn. czy zmiana zaproponowana przez Senat nie idzie w kierunku niebezpiecznego rozszerzenia uprawnień, czyli czy nie będzie miała daleko idącego merytorycznego charakteru. W tym zakresie uzasadnienie stanowiska Senatu jest dość ubogie i może wprowadzać pewną niejasność. W naszej ocenie interpretacja poprawki Senatu pozwalałaby w przyszłości na zwolnienie z opłaty skarbowej zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów także wtedy, gdy ich usunięcie wiązałoby się z działalnością gospodarczą. Natomiast przyjmując w dniu 18 października ustawę o opłacie skarbowej, Sejm wyraził pogląd, że zwolnienie z opłaty skarbowej zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów powinno dotyczyć tylko tych przypadków, gdy ich usunięcie nie jest związane z działalnością gospodarczą. W tym przypadku stanowisko Sejmu naszym zdaniem powinno być utrzymane.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kończąc, stwierdzam, że poza tym jednym przypadkiem wnosimy o przyjęcie poprawek Senatu. Dziękuję bardzo.