Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk 1088 i 1123) oraz Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1087 i 1122).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W dniu dzisiejszym debatujemy w sprawie uchwał Senatu z dnia 9 listopada 2006 r., po pierwsze, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, oraz, po drugie, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do wymienionych ustaw, Senat, po rozpatrzeniu przyjętych przez Sejm 27 października 2006 r. zmian, postanowił wprowadzić 23 poprawki w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 17 poprawek w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Propozycje Senatu zostały poddane dyskusji w Komisji Finansów Publicznych w dniu 14 października. Po analizie i dyskusji, która odbyła się w Komisji Finansów Publicznych, poprawki Senatu można podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, to poprawki o charakterze legislacyjno-porządkującym, mające na celu zachowanie jednolitego charakteru opodatkowania podatkiem dochodowym, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy podatnicy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach. Chodzi tu głównie o takie przypadki, gdy forma prawna prowadzenia działalności, jej rozmiar lub profil decydują o tym, jakiej ustawie podatkowej podlega podatnik, to znaczy, czy to jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też jest to zryczałtowany podatek dochodowy.

Jak wielokrotnie podkreślał Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie, w przypadku gdy podatnicy znajdują się w takich samych okolicznościach, powinni być przez normy prawa podatkowego traktowani tak samo. Nie może zatem być zasadniczych różnic podatkowych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby podlegające ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i przez podatników podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Większość poprawek przedłożonych przez Senat w obydwu przypadkach odnosi się zatem do ujednolicenia rozwiązań w obydwu ustawach; mają one tzw. charakter dostosowujący.

Druga grupa poprawek to poprawki o charakterze merytorycznym, w przypadku których Senat wyraził odmienny pogląd co do rozwiązań przyjętych przez Sejm.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiając poszczególne propozycje Senatu, należy stwierdzić, że generalnie są one zasadne. Taki merytoryczny charakter w przypadku zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych mają poprawki nr 8, 13, 14, 15, 16 i 17.

Zmiana zaproponowana przez Senat odnosząca się do art. 24c ma na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych i stanowi, że przy rozliczaniu różnic kursowych, jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Ponadto w odniesieniu do przekazywania przez podatników 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a dotyczy to poprawek 14., 15., 16. i 17., Senat uznał za zbędne nałożenie na podatnika obowiązku podawania niektórych danych organizacji, np. nru KRS, oraz wprowadził zapisy mające na celu zracjonalizowanie procesu przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W zakresie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych Senat zasadniczo wprowadził zmiany merytoryczne w następujących poprawkach: w poprawce nr 3, dotyczącej art. 15a, identyczne rozwiązanie jak w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych oraz w poprawce nr 6, dotyczącej art. 17 ust. 1 pkt 44, rozszerzony został zakres zwolnienia przedmiotowego na dochody samorządowych jednostek organizacyjnych. Zdaniem Senatu ograniczenie zwolnienia podatkowego tylko w stosunku do komunalnych zakładów budżetowych mogłoby powodować wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości.

Pozostałe poprawki to poprawki o charakterze legislacyjnym.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zważywszy, że przedmiotowe zmiany mają charakter legislacyjny, gdyż usuwają wątpliwości w zakresie zgodności z Konstytucją RP, oraz racjonalizujący wykonywanie przez podatników i organy podatkowe przepisów podatkowych, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za przyjęciem poprawek Senatu. Dziękuję bardzo.