Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr 1089 i 1124).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym debatujemy nad przyjętą przez Senat uchwałą z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą Izba wyższa zaproponowała wprowadzenie do przyjętej przez Sejm dnia 18 października 2006 r. ustawy 11 poprawek.

Analizując treść poprawek Senatu, należy wskazać, że większość z nich zasługuje na akceptację. Jednakże są takie, które budzą wątpliwości. Myślę, że będę mówił o tych samych, o których mówili moi przedmówcy.

Naszym zdaniem na poparcie zasługują poprawki nr 3 i 7, które powodują, że w przypadku nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze zapisu obowiązek podatkowy powstawałby w dniu ich wykonania, a nie z chwilą przyjęcia spadku. Senat stwierdził, że taki obowiązek podatkowy nie może ciążyć na zapisobiorcy niezależnie od wykonania zapisu, albo gdy osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie zechce albo nie może być zapisobiorcą.

Kolejna poprawka, poprawka nr 4, zaproponowana przez Senat, ma na celu zapobieżenie sytuacji zwolnienia z obowiązku dokumentowania przekazywania między najbliższymi znacznych wartości pieniężnych. Zgodnie z treścią przepisu uchwaloną przez Sejm udokumentowania wymagałoby się jedynie w przypadku, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekraczała kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1, czyli 9637 zł. Warunek ten nie obejmował kwoty nabywanej w danym roku, a więc w sytuacji podatnika, który nic lub prawie nic nie otrzymał przed ostatnią darowizną, zwalniano go z obowiązku dokumentowania darowizn w jakiejkolwiek wysokości.

Kolejna poprawka Senatu, w kolejności nr 5, dotycząca art. 4a, powoduje, iż obowiązkowi zgłoszenia nie będzie podlegało nabycie rzeczy i wartości majątkowych tylko w sytuacji, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekroczy kwoty wolnej. Zapobiega to powstaniu sytuacji zwolnienia z obowiązku zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych przez podatników otrzymujących darowiznę lub spadek nawet znacznej wartości.

Kolejna poprawka, którą należy uznać za słuszną, nr 10. Otóż zgodnie z nią wydłuża się do sześciu miesięcy termin, w którym podatnik pragnący skorzystać z ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe może przekazać prawo do dotychczas posiadanego lokalu mieszkalnego swoim zstępnym.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Uważamy, że omówione przeze mnie poprawki Senatu oraz te, które mają charakter legislacyjno-porządkowy, należy przyjąć. Natomiast wydaje się, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Senatu w przypadku zaproponowanych poprawek nr 2 i 11. Otóż przyjmując poprawki nr 2 i 11 Senat stanął na stanowisku, iż należy powrócić do bardziej spójnej koncepcji zawartej w projekcie ustawy. Za skreśleniem jednomilionowego ograniczenia zdaniem Senatu stały nie tylko argumenty dotyczące trudności dowodowych w ustalaniu wartości nabywanych w ciągu całego życia podatnika, rzeczy i praw majątkowych, ale także argument w postaci konieczności uruchomienia mechanizmu tworzenia rodzinnego, gromadzonego przez pokolenia, kapitału. Taka argumentacja wydaje się zbyt lakoniczna, dlatego nie sposób zgodzić się z tymi propozycjami Senatu. Naszym zdaniem w przypadku poprawek 2. i 11. zapisy przyjęte przez Sejm w dniu 18 października 2006 r. są rozsądne i powinny zostać utrzymane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)