Archive for December 7, 2006

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

W sejmie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Głos w dyskusji zabrał także poseł Jan Łopata. Oto fragment jego wypowiedzi:

(…) Na zakończenie chciałbym prosić panią minister, zgodnie zresztą z deklaracją wygłoszoną na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, by odniosła się do wniosku Krajowego Związku Spółek Wodnych, do potrzeby dostosowania ustawy o finansach publicznych do istniejącej ustawy Prawo wodne, a konkretnie zapisów art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne, niemających jednak odniesienia w katalogu wydatków, zadań zawartych w art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, powiem, że klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w głosowaniu opowie się za omawianą ustawą. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej:

(…) Chciałabym w pierwszym rzędzie odnieść się do spółek wodnych. Problem spółek wodnych był podnoszony na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych przez panią poseł Rochnowską. Pan poseł Łopata prosił o przedstawienie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielonej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Powstał problem, że w ustawie o finansach publicznych nie ma stosownych przepisów, które umożliwiałyby udzielanie takich dotacji. W związku z tym chciałabym państwa poinformować, że w znowelizowanej ustawie w art. 100 w poprawce 59 ust. 1 został wprowadzony zapis mówiący, iż przepis art. 130 obowiązującej ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Co to praktycznie oznacza? Oznacza to, że jeżeli nie ma innych przepisów określających zasady udzielania i rozliczania dotacji, to wtedy należy zawrzeć umowę, w której zostaną określone w szczególności: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację środki dotacji są przekazywane, termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. W tym momencie można powiedzieć, że w tej części ustawy o finansach publicznych, która dotyczy wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są już jasno określone zasady udzielania dotacji z budżetu jst. Stosowną wykładnię i stosowne pismo do regionalnych izb obrachunkowych oraz jednostek samorządu terytorialnego minister finansów wystosuje po uchwaleniu nowelizacji ustawy przez Wysoką Izbę. Potwierdzam więc jednoznacznie, że jednostki samorządu terytorialnego na mocy obowiązujących przepisów mogą udzielać pomocy rzeczowej bądź dotacji spółkom wodnym. (…)

Pełna wypowiedź Posła Jana Łopaty: Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw