Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy

sejm2.jpgW sejmie miała miejsce debata nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy. Stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL przedstawił Jan Łopata:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy.

De facto, szanowni państwo, debatujemy po raz kolejny - po raz pierwszy czyniliśmy to podczas pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym - nad rządowym projektem w tej sprawie. Dzieje się tak dlatego, że pomimo powołania specjalnej podkomisji w Komisji Finansów Publicznych, tekst zawarty w sprawozdaniu komisji nie różni się wiele właśnie od przedłożenia rządowego, co w swym wystąpieniu przyznała również pani poseł sprawozdawca. I nie może być inaczej, gdyż głównym celem nowelizacji jest modyfikacja tych zapisów ustawy matki, które budzą uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z prawem unijnym. Dobrym argumentem na to, że tak właśnie jest, wydaje się być również fakt, iż prawie identyczny projekt zgłosił rząd w poprzedniej kadencji parlamentu, rząd, który miał, mówiąc najoględniej, niewiele wspólnego z obecnym. Po prostu obiektywną koniecznością były i są w dalszym ciągu: zmiana bądź uchylenie przepisów regulujących zasady udzielania zezwoleń dewizowych, zakres ograniczeń w przepływie kapitału do i z krajów trzecich, procedury obowiązujące przy przywozie do kraju oraz wywozie i wysyłaniu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz przy przesyłaniu za pośrednictwem uprawnionych banków przekazów pieniężnych za granicę, a także dokonywaniu rozliczeń w kraju w obrocie dewizowym.

Przy okazji nowelizacja przyczyniła się również do uproszczenia i uporządkowania przepisów dewizowych.

Widoczną na pierwszy rzut oka zmianą, jaką wprowadziła do przedłożenia rządowego komisja, jest zmiana tytułu ustawy. Wiąże się to z oczywistym faktem, iż w przedłożeniu komisyjnym w art. 2 dokonano nowelizacji art. 52 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, polegającej na dopisaniu do kompetencji prezesa Narodowego Banku Polskiego wykonywania kontroli w zakresie ustalonym w przepisach Prawa dewizowego. Jest to zmiana w sposób oczywisty jedynie porządkująca, ale dająca jednocześnie dobry powód do zmiany tytułu nowelizacji.

Warto przy okazji zauważyć, iż zmiany w Kodeksie karnym skarbowym nie są zmianami samoistnymi, a wynikają jedynie z nowelizacji przepisów prawa dewizowego.

Koniec końców wygląda na to, że ustawa jest godna poparcia Wysokiej Izby, o czym świadczą również wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych, o których jest mowa w uzasadnieniu do projektu rządowego.

W imieniu mojego klubu parlamentarnego deklaruję więc poparcie dla tekstu nowelizacji zawartego w sprawozdaniu komisji i dziękuję za uwagę. (Oklaski)