Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego

nowajakosc.jpg

Zobacz galerię zdjęć…

W Hotelu Europa w Lublinie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” realizowanego przez Powiat Lubelski w partnerstwie z powiatami terenu Województwa Lubelskiego w ramach, którego planowane jest bezpłatne przeszkolenie dla 2000 pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz starostw powiatowych terenu województwa lubelskiego.

W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób, wśród nich Poseł na Sejm RP Z-ca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych – Jan Łopata, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, przedstawiciel Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Łukasz Małecki-Tepicht. Gospodarzem spotkania był Pan Paweł Pikula – Starosta Lubelski.

Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele partnerów projektu – samorządów powiatowych z terenu województwa lubelskiego oraz przedstawiciele samorządów gminnych, – do których głównie kierowana jest oferta szkoleń proponowanych w ramach projektu.
Celem konferencji było wprowadzenie w merytoryczną realizację projektu, przybliżenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego w świetle aktualnych procedur legislacyjnych oraz prezentacja katalogu szkoleń oferowanych w projekcie.
Informację dotyczącą wdrażania Priorytetu V – Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w szczególności dotyczącą planu działań na przyszły rok przedstawił Pan Łukasz Małecki-Tepicht, przedstawiciel Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje przekazane przez Posła Jana Łopatę dotyczące planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych oraz w innych aktach prawnych, które bezpośrednio maja wpływ na funkcjonowanie samorządów gminnych i powiatowych. Przedstawił zasadnicze cele projektu ustawy o finansach publicznych: wzmocnienie oraz poprawa przejrzystości finansów publicznych, którą ma zapewnić przede wszystkim ograniczenie form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych; wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego jako dokumentów ukierunkowujących politykę finansową; wprowadzenie rozwiązań w zakresie budżetu zadaniowego; ustanowienie katalogu środków publicznych należności budżetowych; zaproponowanie nowych regulacji usprawniających oraz wzmacniających system audytu wewnętrznego; wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego; zmiany w zakresie gospodarowania środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegającymi

W zakresie zmian organizacyjnych w sektorze samorządowych finansów publicznych zaproponowano podmiotową konsolidację sektora, polegającą na likwidacji wszystkich gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, likwidacji samorządowych funduszy celowych i znacznym ograniczeniu liczby samorządowych zakładów budżetowych, a także na wprowadzeniu instytucji wydzielonego rachunku dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Najwięcej emocji wzbudziła likwidacja zakładów budżetowych. W ostatnich latach wiele samorządów zmieniło formę organizacyjną placówek oświatowych przekształcając je z jednostek budżetowych w zakłady budżetowe. Jako jedną z pierwszych w Polsce jednostek samorządu terytorialnego, z dniem 1 stycznia 2002 r., tę formę prowadzenia placówek oświatowych wprowadził Powiat Lubelski (projekt przekształcenia przygotowywany był pod kierownictwem ówczesnego Starosty Lubelskiego Jana Łopaty). Obecnie bardzo dużo samorządów docenia zalety i korzysta z tej formy organizacyjnej przy prowadzeniu placówek oświatowych. Dzięki temu posunięciu dyrektorzy szkół otrzymali możliwość sprawniejszego zarządzania powierzonym mieniem. Mają świadomość, że przychody uzyskane z działalności szkoły nie zostaną odprowadzone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tylko zostaną w dyspozycji szkoły. To bardzo mobilizuje do efektywnej działalności. Ma to szczególne znacznie w przypadku szkół zawodowych, gdzie działają gospodarstwa i warsztaty szkolne. W chwili obecnej szkolnictwo zawodowe przeżywa zapaść, jest niedoinwestowane i możliwość skorzystania ze środków finansowych przez siebie wypracowanych ma bardzo duże znaczenie.
Proponowane zmiany nie są pozytywnie przyjmowane przez środowiska samorządowe. Do Ministerstwa Finansów, jak również do Posła Jana Łopaty wielokrotnie docierały sygnały sprzeciwu z samorządów odnośnie likwidacji zakładów budżetowych (w tym m.in. pisemny z Powiatu Lubelskiego). Poseł Jan Łopata znając i rozumiejąc doskonale problemy samorządowców w pełni podziela ich niepokoje. Obiecuje, że dołoży wszelkich starań, aby na zmianach w ustawie o finansach publicznych samorządy nie tylko nie straciły, ale zyskały.