10 rocznica powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie

Poseł Jan Łopata uczestniczył w 10 rocznicy powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach. Święto miało charakter kontynuacji Jubileuszu Powiatu Lubelskiego- również w sensie dosłownym, bowiem miało miejsce we wzmiankowanej wyżej Maciejowej Chacie.

Spotkanie zgromadziło znamienitych gości. Obecnych było trzech Posłów na Sejm RP; zmiankowanego już Jana Łopatę oraz Edwarda Wojtasa i Stanisława Żmijana – jedynego drogowca (z wykształcenia i praktyki zawodowej) w Sejmie RP obecnej kadencji. Na spotkaniu byli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, a także szefostwo Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziału w Lublinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg Powiatowych z Powiatów sąsiadujących z Powiatem Lubelskim oraz wielu innych znamienitych gości.

O inwestycjach drogowych poczynionych w Powiecie Lubelskim informowaliśmy już w artykule pt.: „Nasze drogie… drogi” przy okazji uroczystego oddania do użytku drogi powiatowej Garbów- Borków. W artykule tym była m. in. mowa o odnowie dróg w ramach rządowego programu: „Narodowy Program Odnowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W związku z tym warto przytoczyć interpelacje Jana Łopaty odnośnie poprawy finansowania tegoż programu:

Poseł na Sejm RP
Jan Łopata
Klub Parlamentarny PSL

Pan
Grzegorz Schetyna
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Interpelacja

Szanowny Panie Ministrze

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 to jedna z najlepszych inicjatyw Rządu RP. Potrzeby inwestycyjne w zakresie remontu dróg gminnych i powiatowych w sposób znaczący przekraczają możliwości finansowe tych szczebli samorządu. Również środki unijne tylko w niewielkim stopniu wpływają na polepszenie sytuacji. Dlatego też z satysfakcją przyjąłem wiadomość o tym, że nasz Rząd, Rząd koalicyjny utworzony przez PO i PSL, podjął ten trudny temat i uruchomił dodatkowe pieniądze dla samorządów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Politycy i samorządowcy już od dawna postulowali wprowadzenie podobnego rozwiązania. W tym miejscu przypomnę tylko propozycję Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli, którą w formie stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego przedstawił odpowiednim ministrom i posłom na początku bieżącego roku. Również moje interpelacje i wystąpienia zmierzały w kierunku wprowadzenia w życie podobnego programu (przypomnę tu moje wystąpienie 24 czerwca 2008 roku na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PSL z udziałem Premiera Donalda Tuska).
Dobre efekty tego programu już są widoczne w postaci przyznanych dotacji na remont konkretnych dróg. Moim zdaniem jednak program ma pewne mankamenty. Najpoważniejszy z nich to zbyt mała ilość pieniędzy przeznaczona na realizację, czego najlepszym dowodem jest ilość wniosków złożonych przez gminy i powiaty na wielokrotnie wyższą kwotę od tej zabezpieczonej na realizację Narodowego Programu w tym roku (pomimo, że wprowadzono ograniczenie ilości składanych projektów – gmina miała prawo złożyć 1 projekt, powiat 2 projekty). Moim zdaniem dobrze byłoby zwiększyć tą kwotę do 1,5 mld , a nawet do 2 mld zł w następnych latach. Kolejny problem to podział pieniędzy na województwa – każde województwo dostało równą ilość środków. Wydaje mi się to niesprawiedliwe z dwóch powodów. Po pierwsze województwa mają różne powierzchnie, a przede wszystkim różną sieć dróg gminnych i powiatowych – w skrajnych przypadkach może być to różnica nawet w proporcjach 1:5. Również poszczególne samorządy mają różne sieci dróg, na przykład Powiat Lubelski ma 800 km dróg powiatowych (w tym 200 km dróg gruntowych), gdy tymczasem niektóre powiaty dysponują siecią dróg o długości 100 km. Jeszcze inny problem, który najtrudniej byłoby uwzględnić, to stan dróg przejętych przez samorządy gminne 18 lat temu, a powiatowe 10 lat temu. Gołym okiem widać, że największe zaniedbania w tym względzie są w województwach na wschodzie kraju.
Dowodem na potwierdzenie moich słów jest też częściowa analiza wyników konkursu przeprowadzonego w tym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W Województwie Lubelskim na 213 gmin wnioski złożyło 152 gminy, a środków wystarczyło na 26 dróg, natomiast 24 powiaty złożyły 42 wnioski, a dofinansowanie uzyskało 17 dróg powiatowych. Czyli na 194 wnioski 43 uzyskało dofinansowanie. Dla porównania na przykład w Województwie Opolskim z gmin i powiatów łącznie wpłynęło 78 wniosków z czego 72 zostały rozpatrzone pozytywnie. Pełna analiza wyników konkursu zobrazowałaby skalę zjawiska w sposób całościowy.
W związku z wyżej przedstawionymi problemami chce zadać Panu Premierowi następujące pytania:
1.Czy w dwóch kolejnych latach obowiązywania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych widzi Pan możliwość zwiększenia środków na jego realizację?
2.Czy istnieje możliwość korekty podziału środków z uwzględnieniem długości sieci dróg gminnych i powiatowych w poszczególnych województwach?
3.Idąc dalej tym tokiem rozumowania zasadne byłoby również uwzględnienie długości sieci dróg w poszczególnych samorządach, na przykład możliwość składania jednego wniosku na każde 200 km dróg w danej jednostce samorządu.

Z poważaniem

Jan Łopata

[Zobacz odpowiedź ministra na interpelację]