Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich będzie kontynuowany

6 kadencja, 46 posiedzenie, 3 dzień (16-07-2009)
24 punkt porządku dziennego:
Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jan Łopata:
    Dziękuję bardzo.
    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Z przekąsem, a może i z satysfakcją można powiedzieć, że cel tego programu, jakim była integracja społeczna, już został osiągnięty. W tak krótkim czasie tyle gmin jednocześnie zmobilizowało się, żeby interweniować, jest to rzeczywiście jakaś wartość dodana tego programu. Chciałbym jednak powiedzieć o konkretnej sprawie. Otóż we wtorek, w czasie dyskusji o zmianach budżetowych, kompetentna pani minister Suchocka a propos tego programu powiedziała, cytuję: Muszę powiedzieć, że pierwszy raz spotykam się z sytuacją, w której samorządy podpisują umowy, nie mając środków w budżecie. Wydaje się, że jest tu coś nie tak. Jeśli chodzi o tę umowę, zapis umowy, o którym dzisiaj mówimy, z 7 kwietnia 2006 r., transfer środków odbywa się na podstawie uzgodnionych z Bankiem Światowym raportów finansowych. Według aneksu B w załączniku nr 1 do umowy kredytowej środki przekazywane są na realizację płatności w ramach już zaciągniętych zobowiązań, umów. W związku z powyższym gminy nie mogły inaczej postąpić.
    Natomiast mam jedno pytanie. Prawdą jest, że złożyłem poprawkę z panem posłem Neumannem i kolegami siedzącymi tu i zadającymi pytania dotyczące zwiększenia tych środków do 31 mln. Czy dzisiaj, choć rzeczywiście uzgodniliśmy z panią minister i rządem wysokość zapisaną w tej poprawce, wiadomo już, jaka będzie postawa rządu w tej sprawie? Dziękuję.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak:
   Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W żadnym czasie ani w żadnym momencie rząd nie miał zamiaru zlikwidować rezerwy na realizację tego programu. Jak powiedziałam wcześniej, program miał prawie półtoraroczne opóźnienie, które spowodowane było późnym podpisywaniem umów. Ostatnie umowy na koordynację tego programu w komponencie: Integracja społeczna zostały zawarte dopiero na początku tego roku.
    Ostry protest gmin wynika pewnie z tego, że nie wszyscy wiedzą, że w tej rezerwie są pieniądze nie tylko na realizację komponentu drugiego: Integracja społeczna, ale również na realizację komponentu pierwszego: Unowocześnienie instytucji, czyli tego, który realizuje KRUS. Suma ok. 40 mln, która w tym roku została przeznaczona na realizację tego pierwszego komponentu, w związku z opóźnieniem programu prawdopodobnie nie będzie w tym roku wykorzystana. To miał na uwadze rząd, ograniczając w połowie roku w tej nowelizacji wysokość środków przeznaczonych na rezerwę. Jeszcze przed nowelizacją budżetu ministerstwo pracy wystąpiło do Banku Światowego o przedłużenie umowy na realizację programu dla gmin o rok, aby mogły dobrze wykorzystać środki z tegorocznej alokacji i ewentualnie zwiększyć z przyszłej, natomiast dla KRUS-u o 18 miesięcy po to właśnie, żeby program zrealizować.
    Pragnę przypomnieć, że na koniec czerwca br. wykorzystano tylko 29% tych środków. W ubiegłym roku, dla przykładu, komponent realizowany przez KRUS został wykorzystany tylko w 6%. Sądzę, że przy niewielkiej poprawce rządu czy popartej poprawce posłów, jeśli chodzi o środki w kwocie 31 mln zł, nie będzie w gminie żadnych zobowiązań, których nie moglibyśmy pokryć. Jednocześnie przypominam, że audytorem tego programu na podstawie umowy między Bankiem Światowym a NIK-iem jest właśnie Najwyższa Izba Kontroli, która swoje wnioski dotyczące funkcjonowania programu ma do dzisiaj przedstawić Bankowi Światowemu.
    Natomiast my mamy już protokoły pokontrolne, które wskazują na pewne odchylenia od procedur, a także uchybienia, jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych. Protokoły wskazują na to, że ministerstwo powinno poprawić zarządzanie tym projektem. Jeżeli otrzymamy zgodę na przedłużenie realizacji projektu o rok, będzie to zgodne z intencją ministerstwa, aby wykorzystać więcej pieniędzy z tej pożyczki i zakończyć realizację programu w gminach. Jeśli otrzymamy zgodę na przedłużenie o te 18 miesięcy, zakończymy realizację projektu w KRUS-ie. Dziękuję. (Oklaski)

Zobacz przebieg posiedzenia:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/2B03FC0A#017