Archive for June 2, 2010

Minister Marek Sawicki na Lubelszczyźnie

2 czerwca 2010r. Lubelszczyznę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Celem wizyty Ministra była wizja lokalna terenów zalanych przez powódź. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z władzami lokalnymi oraz rolnikami i mieszkańcami zalanych terenów w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. W tym spotkaniu wziął również udział Poseł na Sejm RP Jan Łopata.

Minister Rolnictwa poinformował, że zgodnie z decyzjami Rady Ministrów z 25 maja br. pomoc socjalna (dotyczy ona także rolników) wyniesie:

  • 6 tys. zł – każda rodzina lub osoba samotna,
  • 1 tys. zł – na każde dziecko w wieku szkolnym,
  • Do 20 tys. zł – na remont – po uzyskaniu zaświadczenia od wójta,
  • Do 100 tys. zł – na remont – po wycenie rzeczoznawcy.

Minister zapewnił o intensywnych pracach prowadzonych w resorcie rolnictwa nad pakietem rozwiązań dla rolników służącym łagodzeniu skutków powodzi. Minister Marek Sawicki stwierdził, iż obecnie nie jest możliwe oszacowanie strat poniesionych przez rolników. Sytuacja jest zmienna. Wstępne szacunki będą możliwe do przeprowadzenia dopiero po zejściu wód z pól i gospodarstw. Zaangażowane są wszystkie służby podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a z dotychczasowych informacji wynika, że około 50 tysięcy gospodarstw rolnych (stan na dzień 26 maja br.) w wyniku powodzi znalazło się w krytycznej sytuacji.