Pomoc dla chmielarzy

Poseł na Sejm RP Jan Łopata brał wielokrotnie udział w spotkaniach z plantatorami chmielu z Ministrem Rolnictwa. Celem tych spotkań była pomoc chmielarzom. W efekcie starań m. in. Pana Posła jest przyjęcie przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przewiduje udzielanie jednorazowej pomocy rolnikom, którzy złożyli wniosek o płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu za 2008r. lub za 2009r., inną niż płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją o charakterze de minimis.

Pomoc będzie udzielana w wysokości 14 000 zł. Na 1 ha uprawy chmielu i ustalana będzie jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnością za 2008r. lub za 2009r. ( przyjmując rok, w którym powierzchnia ta była wyższa), jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 7. 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej, kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, na wniosek tego rolnika, złożony w terminie do dnia 31 lipca 2010r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.