Budowa drogi S-17

W związku z toczącą się w lubelskich mediach dyskusją dotyczącą problemów związanych z budową drogi S-17 wraz z obwodnicą Lublina poniżej załączamy stenogram z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 28 października 2010r.:

Poseł Jan Łopata (PSL):
Mam pytanie do planów inwestycyjnych na 2011r., jeśli chodzi o drogę nr 17 Warszawa – Lublin, a w szczególności o te etapy, które są dokumentacyjnie mocno zaawansowane, tzn. przede wszystkim o obwodnicę Lublina. Jest to wielki problem dla miasta, był to też problem dla gmin leżących wokół Lublina. Chodziło o umiejscowienie obwodnicy. Po wielu dyskusjach i zmianach udało się znaleźć szlak dla tej obwodnicy. Inwestycja jest na etapie przetargów. Media donoszą jednak, że finansowanie odcinków obwodnicy, bo jest ona podzielona na trzy odcinki, jest zagrożone czy też wręcz niemożliwe w 2011r.

Proszę, aby padła tu odpowiedź w tej kwestii, nawet najgorsza, ale aby nie dowiadywać się z mediów o planach inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Podsekretarz stanu w MI Radosław Stępień:
[…] Do 30 października br., jak mówiliśmy na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, zostanie uzgodniony plan finansowy Krajowego Funduszu Drogowego, który stanowi finansową podstawę przydziału środków na konkretne inwestycje. Możliwe jest to po uchwale Rady Ministrów z 19 października br., która ustala w ostateczny sposób podział i procedury przyznawania kwot inwestycyjnych. Dzięki temu jesteśmy wyposażeni w komplet informacji umożliwiających nam przygotowanie planu od strony przychodów, jak też wydatków do roku 2013. W ślad za tym dokonaliśmy ostatnich prac przygotowawczych przed podaniem do publicznej wiadomości nowego projektu rządowego programu budowy dróg. Skierujemy go do konsultacji międzyresortowych do końca listopada. Oba te dokumenty, tzn. plan finansowy Krajowego Funduszu Drogowego i program budowy dróg, to podstawa dyskusji na temat inwestycji drogowych w Polsce do 2013r.

Jeżeli chodzi o wymienione przez państwa drogi, to obwodnica myślimy i droga S-17 są przywołane z nazwy w projekcie nowego programu budowy dróg […] Szczegóły dotyczące przypisywania finansowania, harmonogramów realizacyjnych czy dat rozpoczęcia oraz okresów finansowania zostaną umieszczone w projekcie programu, który do końca listopada, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 19 października br., zostanie zamknięty i skierowany pod obrady Rady Ministrów. Program w postaci uchwały zostanie uzupełniony strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Poseł Jan Łopata (PSL):
Chciałbym jednak, aby pan minister Stępień wypowiedział się bardziej jednoznacznie, jeśli chodzi o obwodnicę Lublina. Czy będzie wpis do tego programu, co się znajdzie na stronach internetowych i w programie? Macie już projekt, więc proszę, aby pan minister powiedział coś więcej, bardziej jednoznacznie.

Podsekretarz stanu w MI Radosław Stępień:
Bliższa informacja to nic innego jak wyłożenie projektu programu. Jest rzeczą oczywistą, że na tym etapie nie będziemy prezentować tego, co jest przed konsultacjami międzyresortowymi. Natomiast od początku w programie na liście zadań inwestycyjnych to zadanie się znajdowało i znajduje. Jeśli chodzi o sferę nałożenia zakresu finansowego i harmonogramu finansowania na harmonogram realizacyjny, to będzie to m.in. przedmiotem projektu programu. Zadanie S-17 z pewnością jest na liście zadań realizowanych w ramach tego programu.