II Wojewódzki konkurs wiedzy o Ruchu Ludowym

Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Fundacja K. E. Lewakowskiego w Warszawie,
Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Sławecki organizuje II Konkurs Wiedzy o Polskim Ruchu
Ludowym dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Konkurs jest skierowany dla:

- uczniów klas III gimnazjów z terenu województwa lubelskiego

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwa lubelskiego

TERMINARZ KONKURSU
1. Ogłoszenie Konkursu, przesłanie Regulaminów do szkół – 22 lutego 2011 r.
2. Powołanie Powiatowych Komisji Konkursowych do 4 marca 2011 r.
3. Powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych przez dyrektora szkoły, zgłoszenie udziału
w Konkursie do Powiatowej Komisji Konkursowej – 25 marca 2011 r.
4. Przesłanie do szkół zestawu zadań - 30 marca 2011 r.
5. Eliminacje szkolne – 4 kwietnia 2011 r. godz. 12.00
6. Sprawdzenie prac, nadesłanie do Organizatora protokołów z eliminacji szkolnych – 15 kwietnia 2011 r.
7. Eliminacje powiatowe 28 kwietnia 2011 r.
8. Przesłanie protokołów z eliminacji powiatowych do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Biuro Poselskie Posła Tadeusza Sławeckiego ul. Jana Pawła II 2, 21-300 Radzyń Podlaski) do 12 maja 2011 r.
9. Eliminacje wojewódzkie 6 czerwca 2011 r.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:

Prezes PSL, Wicepremier Waldemar Pawlak
Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska
Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman
Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska

Patronat medialny:

Katolickie Radio Podlasie, Radio eR, Radio Lublin, TVP Historia, TVP Lublin, Słowo Podlasia, Zielony Sztandar, Opinie, iledzisiaj.pl.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są w:
siedzibie Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20 - 074 Lublin, tel. 81 532 27 15, mail: biuro.lublin@psl.org.pl
Biuro Poselskie Posła Tadeusza Sławeckiego ul. Jana Pawła II 2, 21-300 Radzyń Podlaski, Tel. 83 352 02 48, Tadeusz.Slawecki@sejm.pl

II  KONKURS WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Regulamin

I. CELE KONKURSU

1. Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat historii polskiego ruchu ludowego, a w szczególności wkładu ruchu ludowego w:
- odzyskanie niepodległości,
- obronę suwerenności Polski przed bolszewickim najazdem 1920 r.,
- budowę zrębów niepodległego państwa polskiego,
- walkę o niepodległość podczas II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu.

2. Konkurs jest organizowany w:
- 110 rocznice urodzin Stanisława Mikołajczyka,
-  90 rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy Konstytucji RP,
-  80 rocznicę kongresu stronnictw chłopskich i powstania Stronnictwa Ludowego,
- 75 rocznicę ustanowienia  Święta Czynu Chłopskiego- 15 sierpnia

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorem KONKURSU WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO,
zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie, Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzyniu Podlaskim,
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Fundacja K.E. Lewakowskiego w Warszawie, Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Sławecki.

2. Konkurs jest przeprowadzany przy współpracy  Zarządów Powiatowych PSL województwa lubelskiego, dyrekcji szkół, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz rad rodziców.

III. UCZESTNCY
- uczniowie  gimnazjów z województwa lubelskiego,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.

IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU.

1. Narodziny polskiego ruchu ludowego w drugiej połowie XIX w.
2. Spory programowe w polskim ruchu ludowym na przełomie XIX / XX w., stosunek do kwestii niepodległości Polski.
3. Wkład ruchu ludowego w dzieło odbudowy Polski po okresie zaborów i utrzymanie suwerenności w obliczu zagrożenia zewnętrznego. Udział ruchu ludowego i ludności wsi w obronę przed agresją bolszewicką 1920 r.
4. Polski ruch ludowy w dwudziestoleciu międzywojennym.
5. Wieś polska w obliczu zagrożenia eksterminacją. Bataliony Chłopskie i ich wkład w walkę
z niemieckim najeźdźcą.
6. Historyczna rola wybitnych działaczy polskiego ruchu ludowego: Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka, gen. Franciszka Kamińskiego i innych.
7. PSL w walce o suwerenność Polski w latach 1945 – 1947.
8. Warunki funkcjonowania ruchu ludowego w PRL. Miejsce ZSL na scenie politycznej Polski do 1989 r.
9. Przemiany ruchu ludowego w Polsce po 1989 r. Miejsce PSL w systemie partyjnym III Rzeczypospolitej oraz wkład w kształtowanie ustroju demokratycznego.
10. Ruch ludowy na terenie województwa lubelskiego, jego przedstawiciele, ich rola w odbudowie samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r. i w życiu politycznym kraju
oraz wkład w rozwój społeczno - gospodarczy ziemi lubelskiej.

V. ETAPY KONKURSU
1. Konkurs składa się z 3 etapów: etap szkolny, etap powiatowy oraz finał wojewódzki.
2. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30- 40 zadań, jednokrotnego wyboru.
3. Etap powiatowy polega na rozwiązaniu testu składającego się z 35 - 45 zadań jednokrotnego  wyboru.
4. Finał wojewódzki konkursu składa się z dwóch części:
a) wszyscy zakwalifikowani zawodnicy rozwiązują test liczący 50 zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
b) finał ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania problemowe.

VI. ZASADY ELIMINACJI

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. W pierwszym etapie na szczeblu szkolnym mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie.
2. Każda szkoła, której uczniowie przystąpią do konkursu zgłasza do eliminacji powiatowych od 1 – 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów za rozwiązanie zadań, ale nie
mniej niż 30 % pkt. możliwych do uzyskania. W przypadku, gdy żaden z uczestników eliminacji szkolnych nie uzyskał 30 % pkt., szkoła może zgłosić do eliminacji powiatowych jednego ucznia, który uzyskał najwięcej punktów.

3. W eliminacjach powiatowych biorą udział uczniowie zgłoszeni przez szkoły.
4. W wyniku eliminacji powiatowych wyłania się reprezentację składającą się z 4 – 7
uczniów w każdej kategorii w zależności od liczby szkół, które wezmą udział w eliminacjach powiatowych, jeśli:
- w eliminacjach powiatowych brało udział nie więcej niż 7 szkół – reprezentacja powiatu liczy 4 osoby w każdej kategorii,
- w eliminacjach powiatowych brało udział od 8-12 szkół, reprezentacja powiatu liczy 5 osób w każdej kategorii,
- w eliminacjach powiatowych brało udział od 13 - 20 szkół, reprezentacja powiatu liczy 6 osób w każdej kategorii,
- w eliminacjach powiatowych brało udział  ponad 20 szkół, reprezentacja powiatu liczy 7 osób w każdej kategorii.
5. W eliminacjach wojewódzkich biorą udział reprezentacje powiatów. Uczestnicy rozwiązują test. Do eliminacji ustnych komisja kwalifikuje po 7 uczniów w każdej kategorii.
6. Na każdym etapie konkursu wyniki są ustalane oddzielnie. W przypadku jednakowej liczby punktów za zadania testowe o kolejności miejsc decyduje „zasada pierwszego błędu”.
Zawodnik, który pierwszy popełnił błąd, zajmuje miejsce po zawodniku, który popełnił błąd dopiero w następnych zadaniach.
7. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w finale ustnym, o kolejności miejsc decyduje wynik eliminacji na szczeblu niższym.

VII. TERMINARZ KONKURSU
1. Ogłoszenie Konkursu, przesłanie Regulaminów do szkół – 22 lutego 2011 r.
2. Powołanie Powiatowych Komisji Konkursowych do 4 marca 2011 r.
3. Powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych przez dyrektora szkoły, zgłoszenie udziału w Konkursie do Powiatowej Komisji Konkursowej – 25 marca 2011 r.
4. Przesłanie do szkół zestawu zadań - 30 marca 2011 r.
5. Eliminacje szkolne – 4 kwietnia 2011 r. godz. 12.00
6. Sprawdzenie prac, nadesłanie do Organizatora protokołów z eliminacji szkolnych – 15 kwietnia 2011 r.
7. Eliminacje powiatowe 28 kwietnia 2011 r.
8. Przesłanie protokołów z eliminacji powiatowych do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Biuro Poselskie Posła Tadeusza Sławeckiego ul. Jana Pawła II 2, 21-300 Radzyn Podlaski) do 12 maja 2011 r.
9. Eliminacje wojewódzkie 6 czerwca 2011 r.

VIII. POWOŁANIE I SKLAD KOMISJI KONKURSOWYCH

1. Szkolną Komisję Konkursową  liczącą 2- 3 osoby powołuje Dyrektor szkoły z grona nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie lub innych  nauczycieli zainteresowanych pracą w komisji.
2. Powiatową Komisję Konkursową powołuje Prezes Zarządu Powiatowego PSL. W skład Powiatowej Komisji Konkursowej wchodzą:
- po 1 przedstawicielu organu prowadzącego szkoły w powiecie: starosty, prezydenta, burmistrza, wójta,
- 1 przedstawiciel Zarządu Powiatowego PSL,
- 2 – 3 nauczycieli historii, przy czym w komisji powinien być przynajmniej 1 nauczyciel reprezentujący każdą kategorię szkół (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

3. Wojewódzką Komisję Konkursową powołuje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.
W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą:
- Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
- 2 Przedstawicieli Prezydium ZW PSL w Lublinie.
- 4 nauczycieli historii lub wiedzy o społeczeństwie ze szkół, które brały udział w Konkursie.

IX. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
1. Szkolna Komisja Konkursowa:
- informuje uczniów o Konkursie i zbiera deklaracje udziału,
- zgłasza udział uczniów szkoły w Konkursie,
- kopiuje odpowiednią liczbę egzemplarzy testu na eliminacje szkolne,
- przeprowadza eliminacje szkolne i ustala wyniki Konkursu,
- sporządza protokół z eliminacji szkolnych i przesyła protokół razem z pracami zakwalifikowanych uczniów do Powiatowej Komisji Konkursowej.

2. Powiatowa Komisja Konkursowa:
- przesyła do szkół Regulamin konkursu oraz jeden egzemplarz testu na eliminacje szkolne,
- sporządza listę uczestników eliminacji powiatowych,
- podejmuje ewentualną decyzję o porozumieniu z inną Powiatową Komisją Konkursową o wspólnej organizacji eliminacji powiatowych Konkursu,
- ustala miejsce i godzinę eliminacji powiatowych,
- zgłasza do Organizatora Konkursu zapotrzebowanie na testy na eliminacje powiatowe,
- informuje szkoły o miejscu i czasie konkursu,
- przeprowadza eliminacje powiatowe Konkursu, ustala wyniki uczestników oraz zwycięzców i reprezentacje na eliminacje wojewódzkie,
- sporządza protokół z eliminacji powiatowych i przesyła Organizatorowi Konkursu,
- zgłasza kandydatów ( 1 -2 nauczycieli ) do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

3. Wojewódzka Komisja Konkursowa:
- przygotowuje zestawy zadań na eliminacje: szkolne, powiatowe, wojewódzkie oraz na finał ustny,
- przeprowadza eliminacje wojewódzkie,
- zapewnia dyplomy, nagrody dla uczestników Konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli i  opiekunów.

X. NAGRODY

1. Nagrody za udział w eliminacjach szkolnych, uzyskane miejsce w szkole fundują dyrekcje i rady rodziców szkół.
2. Nagrody dla zwycięzców eliminacji powiatowych fundują sponsorzy pozyskani przez Powiatowe Komisje Konkursowe.
3. Nagrody dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich fundują sponsorzy pozyskani przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
4. Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymują pamiątkowe dyplomy „Uczestnika Konkursu” . Uczniowie, którzy zajęli miejsca od 1 – 10, otrzymują nagrody rzeczowe.
5. Uczniowie uczestniczący w finale wojewódzkim otrzymują „Dyplom uczestnika eliminacji wojewódzkich”. Dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, przewidziane są nagrody
rzeczowe oraz „Dyplom Laureata Konkursu”.

XI. PATRONAT KONKURSU
1. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują:
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicepremier Pan Waldemar Pawlak,
Wiceprezes NKW PSL, Wicemarszałek Sejmu Pani Ewa Kierzkowska,

Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska,
Marszałek Województwa Lubelskiego  Pan Krzysztof Hetman,
Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz.
2. Patronat medialny: Katolickie Radio Podlasie, Radio eR, Radio Lublin, TVP Historia, TVP Lublin, Słowo Podlasia, Zielony Sztandar, Opinie, iledzisiaj.pl.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoły, które zgłoszą udział w Konkursie otrzymują jeden zestaw zadań, kartę odpowiedzi oraz odpowiedzi do zadań. Potrzebną liczbę zestawów zadań oraz kart odpowiedzi szkoły
kopiują we własnym zakresie.
2. Zadania przesłane do szkół stanowią materiał poufny, który nie może być ujawniony do czasu zakończenia eliminacji szkolnych.
3. Zadania mogą być jednakowe dla obu kategorii. Rozstrzygnięcie Konkursu zawsze następuje w każdej kategorii oddzielnie.
4. Termin eliminacji szkolnych ( dzienny ) jest obowiązkowy dla wszystkich szkół.
5. Powiatowe Komisje Konkursowe mogą ufundować dodatkowe nagrody dla uczestników eliminacji wojewódzkich Konkursu.
6. Powiatowe Komisje Konkursowe mogą podejmować w drodze porozumienia decyzje o wspólnej organizacji eliminacji powiatowych. Porozumienie może zawrzeć nie więcej niż 3 Powiatowe Komisje Konkursowe. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej będącej gospodarzem Konkursu.
7. Terminy eliminacji powiatowych oraz wojewódzkich mogą ulec zmianie, z zachowaniem zasady o konieczności poinformowania zainteresowanych z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

Literatura
1. Aktualnie obowiązujące podręczniki do historii oraz wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Tygodnik „Zielony Sztandar” (www.zielonysztandar.com.pl).
3. Portale internetowe NKW PSL (www.psl.pl).
4. Portal Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (www.mhprl.pl).
5. „Ruch Ludowy w Polsce – Zarys dziejów” Janusz Gmitruk, wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2003.
6. „”Rota” Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek, wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2008.
7. „Testament Wincentego Witosa” Barbara Olak, wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2009.
8. Biuletyn IPN nr 10-11/2009 z płytą DVD ze spektaklem „O prawo głosu” http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/24/10969/nr_10112009.html

Adresy do kontaktu:

Pan Tadeusz Pietras
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim
tel. 600 916 263

Biuro Poselskie
Posła Tadeusza Sławeckiego
ul. Jana Pawła II 2
21-300 Radzyń Podlaski
Tel. 83 352 02 48

Zał. nr 1 do Regulaminu

………………………………………..                                      ……………………………………
                / pieczęć szkoły /                                                              / miejscowość, data /

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU
W   II  WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM

Zarząd Powiatowy PSL w  …………………………………………………………………….

Dyrekcja ………………………………………………………………………………………….
                                                                  / nazwa i adres szkoły /

zgłasza udział uczniów naszej szkoły w

W   II  WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM

w roku szkolnym 2010/2011

W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą:

L.p.
Imię i nazwisko
Stanowisko / nauczany przedmiot
Funkcja w Komisji
Telefon *
1

Przewodniczący

2

Członek

3

Członek

Do pracy w Powiatowej Komisji Konkursowej zgłaszam

Panią/Pana   ………………………………………………………………………………. *

*  za zgodą zainteresowanego

                                                                                      ……………………………………………..
                                                                                            / pieczęć i podpis dyrektora szkoły /

Zał. nr 2 do Regulaminu

………………………………………..                                                            ……………………………………
                / pieczęć szkoły /                                                                                        / miejscowość, data /

Protokół z  eliminacji szkolnych

W   II  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM

w  ……………………………………………………………………………………………………
/ nazwa i adres szkoły /

do II  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM

przystąpiło   ………………………………  uczniów. Eliminacje szkolne zostały

przeprowadzone w dniu ……………………………2011 r.  o godz. ………………….

Do eliminacji powiatowych Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza następujących uczniów:

L.p.
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Liczba pkt
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia
1

2

3

Protokół został sporządzony w 2 egzemplarzach. W załączeniu prace uczniów zgłoszonych do eliminacji powiatowych.

Szkolna Komisja Konkursowa

………………………………………………..                             ………………………………
 / imię i nazwisko /                                                                               / podpis /

………………………………………………..                             ………………………………
 / imię i nazwisko /                                                                               / podpis /

………………………………………………..                             ………………………………
 / imię i nazwisko /                                                                               / podpis /

                                           ……………………………………….
                                                        / pieczęć i podpis dyrektora szkoły /
Zał. nr 3  do Regulaminu

………………………………………………                         ………………………………………..
/ pieczęć Zarządu Powiatowego PSL /                                      / miejscowość, data /

Protokół z przebiegu eliminacji powiatowych

II  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM

w ………………………………………………………………………………….
/ nazwa powiatu /

Do eliminacji powiatowych II  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU WIEDZY                

O POLSKIM  RUCHU LUDOWYM  przystąpiło …………………. uczniów  

z ……….. gimnazjów oraz …………………………  uczniów z …………………….

szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ……………………………………………………
                                                                                           / nazwa powiatu /

Eliminacje powiatowe zostały przeprowadzone w dniu ……………………………2011 r.

o godzinie…………………… w …………………………………………………………………

Do eliminacji wojewódzkich Powiatowa Komisja Konkursowa zgłasza następujących uczniów:

a) Kategoria:  gimnazja

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła
Liczba
pkt
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia
1

2

3

4

5

6

7

a) Kategoria:  szkoły ponadgimnazjalne

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła
Liczba
pkt
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia
1

2

3

4

5

6

7

Protokół został sporządzony w 2 egzemplarzach. W załączeniu prace uczniów zgłoszonych do eliminacji wojewódzkich.

Powiatowa Komisja Konkursowa

…………………………………………………… przewodniczący - ……………………………..
/ imię i nazwisko /                                                                                                 / podpis /

…………………………………………………… członek -                 ……………………………..
/ imię i nazwisko /                                                                                                 / podpis /

…………………………………………………… członek -                 ……………………………..
/ imię i nazwisko /                                                                                                 / podpis /

…………………………………………………… członek -                 ……………………………..

/ imię i nazwisko /                                                                                                 / podpis /

…………………………………………………… członek -                 ……………………………..

/ imię i nazwisko /                                                                                                 / podpis /

…………………………………………………… członek -                 ……………………………..

/ imię i nazwisko /                                                                                                 / podpis /