Poseł w Sejmie o zdrowiu

eskulap.gif95. posiedzenie Sejmu w dniu 30 czerwca 2011 r.
Pytania w s 232 prawach bieżących ministrowi zdrowia pytanie o propozycję zmian w planie
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r.
Głos ma pan poseł Wiesław Rygiel.
Poseł Wiesław Rygiel:
Dziękuję, pani marszałek.
Panie Ministrze! W dniu 9 czerwca br. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych przedstawiono pod obrady komisji propozycję zmian w planie finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżący
rok. Niestety po raz kolejny, jak co roku – jest to już
rodzaj pewnej tradycji – przedstawione propozycje
zmian powodują w efekcie rozwarstwienie w wysokości
środków przeznaczonych na poszczególne województwa.
Podobnie jak w latach poprzednich dodatkowe
środki kierowane do województw w ciągu roku
budżetowego powiększają dysproporcje na niekorzyść
województw biedniejszych, takich jak np. podkarpackie,
lubelskie i inne, wobec województw najhojniej
wspieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, np.
mazowieckiego i śląskiego. W naszej opinii taki sposób
podziału środków jest nie do przyjęcia. Różnicuje
poziom ochrony zdrowia zależnie od regionu zamieszkania,
wywołuje zrozumiały sprzeciw mieszkańców
pokrzywdzonych województw. Takie dzielenie
dodatkowych środków corocznie wskazuje na
stały, tradycyjny proceder różnicowania obywateli
kraju na tych lepiej i gorzej chronionych.
Jeżeli mówimy o dzieleniu środków dodatkowych,
nie możemy aprobować takiego corocznego korygowania
planu finansowego i tej stałej metody, można rzec,
pewnej recydywy, jeśli chodzi o obchodzenie intencji
ustawy. Polacy muszą być chronieni jednakowo, niezależnie
od miejsca zamieszkania. Dlatego też oczekujemy
propozycji ministerialnych dotyczących dofinansowania
najuboższych regionów w większym zakresie
niż to, co zaproponowaliście państwo poprzez zmianę
planu finansowego, w projekcie zmian.
W związku z tym chcielibyśmy zadać następujące
pytania. Po pierwsze, czy ministerstwo zrezygnuje z
niesprawiedliwego, naszym zdaniem, dokonywania
zmian w projekcie Narodowego Funduszu Zdrowia?
Po drugie, czy zgodnie z obecnym stanem prawnym
możliwe jest rozdysponowanie dodatkowych
środków w planie NFZ w ciągu roku budżetowego
według algorytmu, jak przy konstruowaniu pierwotnego
planu finansowego, a więc w sposób uzasadniony
prawnie i społecznie sprawiedliwy?
Po trzecie, czy ministerstwo przygotuje takie rozwiązania
prawne, które umożliwią rekompensatę
finansową, jeśli chodzi o dofinansowanie województw
obecnie najniżej wpieranych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia? Dziękuję.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję panu posłowi.
Proszę o udzielenie odpowiedzi podsekretarza
stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Andrzeja Włodarczyka.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej Witold Włodarczyk:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odnosząc się do
kwestii dotyczącej podziału środków w projekcie
zmian planu finansowego Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2011, chciałbym poinformować, że
kwestie podziału tych środków pomiędzy oddziały
wojewódzkie tegoż funduszu reguluje ustawa z 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenie
ministra zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału
środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie
NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych obywateli naszego
kraju.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 ust. 3 wyżej
wymienionej ustawy planowane środki na pokrycie
kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie
funduszu dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie,
uwzględniając, po pierwsze, liczbę ubezpieczonych
zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim
funduszu; po drugie, wydzielone, według wieku i płci,
grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń
opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
po trzecie, ryzyko zdrowotne odpowiadające
danej grupie ubezpieczonych, w zakresie
danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu
z grupą odniesienia.
Ponadto chciałbym przypomnieć, że powyższe zasady
podziału zostały zastosowane po raz pierwszy do
planu finansowego funduszu na rok 2010 i spowodowały
zmianę alokacji środków pomiędzy oddziałami
wojewódzkimi, zwiększając udział w finansowaniu
świadczeń opieki zdrowotnej przede wszystkim w następujących
oddziałach: podkarpackim, lubelskim,
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. Tak więc
w procedowanej zmianie planu finansowego funduszu
na rok 2011 podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie
dokonano zgodnie z rozporządzeniem ministra
zdrowia, o którym wspominałem wcześniej.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i 2 ww. ustawy zmiany
planu finansowego funduszu można dokonać w przypadku
zaistnienia sytuacji, których nie można było
przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia
planu finansowego. Zmiany tego planu zatwierdzonego
w trybie określonym w tej ustawie może dokonać
prezes funduszu. W związku z powyższym procedowana
zmiana planu finansowego na rok 2011
została dokonana przez prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska
95. posiedzenie Sejmu w dniu 30 czerwca 2011 r.
Pytania w sprawach bieżących 233
Na pytanie drugie, czy zgodnie z obecnym stanem
prawnym możliwe jest rozdysponowanie dodatkowych
środków, chcę odpowiedzieć, że w procedowanej
zmianie planu finansowego funduszu na rok 2011
podziału środków dokonano zgodnie ze wspomnianym
przeze mnie rozporządzeniem ministra zdrowia
z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych tak, jak przy pierwotnym
planie finansowym. Zgodnie z przepisami art. 124
ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej do
zmian planu finansowego w przypadku dotacji z budżetu
państwa na finansowanie świadczeń w zakresie
ratownictwa medycznego, świadczeń kierowanych
do osób nieubezpieczonych, rezerwy ogólnej, rezerwy
na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów
o koordynacji, rezerwy na koszty świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych oraz
do zmiany planu finansowego wynikającej z art. 129
ust. 3 i 4, tzn. zmiany dotyczącej funduszu zapasowego
lub zysku, nie stosuje się tzw. algorytmu podziału
środków oraz art. 121, który dotyczy procedury
dla zatwierdzania.
W związku z pytaniem trzecim, czy ministerstwo
przygotuje takie rozwiązania prawne, które umożliwią
rekompensatę finansową, jeśli chodzi o dofinansowanie
województw obecnie najniżej wspieranych
finansowo przez NFZ, chciałbym poinformować, że
minister zdrowia aktualnie nie prowadzi prac w kierunku
zmiany zasad alokacji środków. Dokonana
w 2009 r. zmiana tej alokacji oparta została przede
wszystkim na kryteriach związanych z liczbą ubezpieczonych
zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach
wojewódzkich funduszu oraz ryzykach zdrowotnych
przypisanych poszczególnym grupom ubezpieczonym.
Chciałbym przypomnieć, że głównymi
beneficjentami tej zmiany są przede wszystkim oddziały:
podkarpacki, lubelski, świętokrzyski i warmińsko-
mazurski. Przypomnę państwu, że poprzedni
algorytm, który obowiązywał, a który został zmieniony
przez ministra zdrowia, zdaniem obywateli,
mieszkańców tych regionów był daleko krzywdzący,
w związku z tym dokonano takiej zmiany.
Chciałbym również przypomnieć, że zmiana planu
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i projekt
na rok 2011 zostały pozytywnie zaopiniowane
przez Radę NFZ, przez Komisję Finansów Publicznych
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisję
Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt tej
zmiany na rok 2011 przewiduje wzrost nakładów na
świadczenia opieki zdrowotnej o 141 581 tys. zł. Środki
te, zwiększające nakłady na ochronę zdrowia, to
są środki pochodzące ze zwiększenia składki należnej
brutto w roku planowania, ze zmniejszenia pozostałych
kosztów w części dotyczącej rezerwy na zobowiązania
(Dzwonek), wreszcie ze zwiększenia przychodów
finansowych w części dotyczącej odsetek uzyskanych
z lokat o 50 mln zł.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję panu ministrowi.
Pytanie dodatkowe zada pan poseł Jan Łopata.
Poseł Jan Łopata:
Bardzo dziękuję, pani marszałek.
Panie ministrze, jak zapewne pan się domyśla, nie
możemy być usatysfakcjonowani treścią odpowiedzi.
Wprawdzie Komisja Finansów Publicznych, której
jesteśmy członkami, rzeczywiście zaakceptowała ten
podział, ale po dużej dyskusji. Stąd też nasze pytania
z tego wynikające. Przecież ideą wyrównywania dysproporcji
nakładów na ubezpieczonego w poszczególnych
województwach, i słusznie, algorytmem sprawiedliwszym,
nazwijmy go tak, z 2009 r., było to, aby
bogatsze województwa nie miały więcej niż w roku
poprzednim. A w tej sytuacji, kiedy dzielimy jakby
cząstkowo dodatkowe środki finansowe w trakcie
roku, ta idea się gubi.
Panie ministrze, powiem tylko, że różnica między
najbogatszym województwem – już nie chcę go wymieniać,
żeby nie dzielić społeczeństwa – gdzie nakłady
na jednego ubezpieczonego wynoszą 1732,17 zł,
a najbiedniejszym, gdzie wynoszą one 1409,63 zł, to
jest 322,54 zł. (Dzwonek) W przypadku województwa
lubelskiego, z którego pochodzę, to jest 250 zł na jednego
ubezpieczonego, co przy populacji 2150 tys.
mieszkańców daje kwotę blisko 600 mln zł różnicy
rocznej. A z tego podziału mieliśmy tylko 8 mln. Od
kolegi Wiesława Rygla wiem, że w województwie…
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję.
Poseł Jan Łopata:
…podkarpackim jest podobnie. I to jest nasze…
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej Witold Włodarczyk
95. posiedzenie Sejmu w dniu 30 czerwca 2011 r.
Pytania w s 234 prawach bieżących
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej Witold Włodarczyk:

Pani Marszałek! Panie Pośle! Powiem tak: Nie jest
w praktyce możliwe wymyślenie takiego algorytmu,
który by zaspokajał absolutnie wszystkich. Chciałbym
przypomnieć, że ta zmiana, jak pan poseł był uprzejmy
powiedzieć, algorytmu w 2009 r., która zmniejszyła
różnice i zdecydowanie poprawiła finansowanie w tych
oddziałach, w tych regionach Polski, o których pan
poseł wspomina, odbyła się przecież kosztem innych
regionów. Chcę powiedzieć, że zgadzam się, iż trudno
jest dyskutować z liczbami. Natomiast proszę przyjąć
do wiadomości również fakt, że mieszkańcy tych regionów
bardzo często korzystają z wysokospecjalistycznej
opieki w innych regionach. Mamy dzisiaj
w Polsce taką oto sytuację, że w niektórych regionach
istnieje duże nasycenie wysokospecjalistycznymi ośrodkami,
które świadczą usługi medyczne dla mieszkańców
nie tylko swojego regionu, ale całej Polski, i musimy
taką sytuację uwzględniać. Tam są najczęściej
leczeni pacjenci z powikłaniami, bardzo trudne przypadki,
jednostki chorobowe. Nie mogą oni być leczeni
na terenie swojego regionu, w związku z tym są przenoszeni
do innych miejsc. Musimy niestety taką sytuację
uwzględniać.
Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego, że środków
finansowych będzie więcej, niż będą wymagały
tego potrzeby, chociaż znawcy przedmiotu mówią, że
to jest niemożliwe, ponieważ popyt na świadczenia
medyczne, które stały się obecnie dobrem konsumpcyjnym,
rośnie. Można by powiedzieć, że popyt jest
nieograniczony i przy takim jak dzisiaj finansowaniu
spełnienie tych oczekiwań jest dzisiaj po prostu, powtarzam…
(Poseł Jan Łopata: Nie ma szans.)
…niemożliwe.
Naszym zdaniem ten podział środków, który w tej
chwili ma miejsce, jest naprawdę w miarę sprawiedliwy
i uczciwy. Chcę przypomnieć, że prezes funduszu
wielokrotnie dokonywał przesunięć środków, po
to aby w tych regionach, w których występowały niedobory
finansowe, jednak świadczenia były finansowane.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję.