Polska Prezydencja w Unii Europejskiej

IMG_2495.JPG

galeria zdjęć

Koordynowanie kilku tysięcy spotkań, reprezentowanie Rady Unii Europejskiej wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, integracja i rozwój Unii – to jedne z najważniejszych obowiązków, jakie będzie pełnić Polska w związku z objęciem prezydencji w UE.

 Co pół roku, kolejne państwo członkowskie obejmuje prezydencję Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2011 obowiązki przewodnictwa w Radzie UE pełnią Węgry, po nich 1 lipca prezydencję obejmuje Polska. Przygotowania do objęcia tak zaszczytnej funkcji trwają w naszym kraju już od kilku lat. Na początku 2009 roku rząd przyjął Program Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, który wyznaczył kierunki i priorytety polskiej prezydencji.

Polskiej prezydencji w Unii będzie towarzyszyć szereg wydarzeń kulturalnych. Ich realizacją w  kraju zajmie się Narodowy Instytut Audiowizualny, natomiast za granicą Instytut Adama Mickiewicza. Imprezy odbędą się między innymi w Brukseli, Berlinie, Paryżu, Londynie, Madrycie oraz Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Sopocie. Najważniejszą zaplanowano jednak we Wrocławiu. W dniach 8-11 września 2011 roku będzie miał miejsce Europejski Kongres Kultury, w ramach którego organizowane będą liczne wystawy, koncerty, pokazy filmowe, spektakle z udziałem ponad 300 czołowych artystów. Inauguracja polskiej prezydencji, odbędzie się natomiast 1 lipca w Warszawie. Z tej okazji zaplanowano również koncerty na czterech scenach w stolicy.

Polska, podczas sześciomiesięcznej prezydencji w Unii Europejskiej, będzie koordynowała kilka tysięcy spotkań odbywających się w Brukseli, Luksemburgu oraz na swoim terenie, a także będzie reprezentowała Radę wobec instytucji UE. Jedynym z celów naszego kraju jest zaprezentowanie się jako kraju zaangażowanego w ochronę środowiska. Zielona Prezydencja zakłada m.in. korzystanie z zasad „Green Basic Rules” podczas przygotowań do objęcia przewodnictwa w Unii. Jakie obowiązki bierzemy na siebie, zobowiązując się do przestrzegania Katalogu Zielonych Zasad? Przede wszystkim będziemy musieli zadbać o dostarczenie na konferencje i spotkania ekologicznego papieru, pojemników do segregowania odpadów, energooszczędnego oświetlenia, a w cateringu będziemy mogli podawać wyłącznie produkty regionalne i sezonowe.

Przygotowania, jak i cała sześciomiesięczna prezydencja wymagają zaangażowania wszystkich administracji publicznych. Miejmy nadzieję, że efekty będą widoczne na skalę globalną i prezydencja Polski zostanie długo zapamiętana, nie tylko w Bruskseli.
Głównym zadaniem polskiej Prezydencji będzie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty. Aby ten cel zrealizować, polska Prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach: „Integracji europejskiej jako źródle wzrostu”; „Bezpiecznej Europie” i „Europie korzystającej na otwartości”.
Integracja europejska jako źródło wzrostu
Polska Prezydencja będzie działać na rzecz wzmocnienia wzrostu gospodarczego przez rozwój rynku wewnętrznego (w tym elektronicznego) i wykorzystanie budżetu unijnego do budowy konkurencyjnej Europy.
Unia wyciągnęła wnioski z kryzysu: powstają nowe zasady zarządzania gospodarczego oraz nowe narzędzia, takie jak Europejski Mechanizm Stabilizacji, mające zapobiegać ewentualnym kolejnym nawrotom kryzysu. Polski rząd wychodzi jednak z założenia, że Unia Europejska musi teraz przejść do kolejnego etapu: czas na wypracowanie nowego modelu wzrostu gospodarczego, dzięki któremu także w kolejnych dziesięcioleciach Unia będzie potrafiła zapewnić sobie odpowiedni poziom rozwoju gospodarczego, gwarantujący dobrobyt mieszkańców Unii. Jeśli Europa chce być konkurencyjna w skali globalnej, nie może się skupiać tylko na naprawie finansów publicznych i ograniczaniu deficytu budżetowego.
Polski rząd stoi na stanowisku, że jednym z narzędzi zapewniających trwały wzrost gospodarczy w skali całej Europy powinien być nowy, wieloletni budżet Unii (na lata po 2013 r.). To właśnie w trakcie polskiej Prezydencji rozpocznie się formalna dyskusja nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi. Polska prezydencja uważa, że nowy budżet unijny ma być narzędziem inwestycyjnym, służącym do realizacji strategii „Europa 2020”. Polska Prezydencja chce, aby nowy budżet potwierdził, że zwiększenie współpracy w ramach Unii jest właściwą odpowiedzią na kryzys gospodarczy, a Polityka Spójności powinna pozostać główną polityką Unii. Z tej polityki korzystają i korzystać będą wszystkie państwa członkowskie UE. Istotna będzie także reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która zapewni modernizację europejskiego rolnictwa i jego większą konkurencyjność.
Celem polskiej Prezydencji będzie także dokończenie budowy jednolitego rynku wewnętrznego, tak aby można było w pełni wykorzystać jego potencjał.
Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność
„Bezpieczna Europa” oznacza wzmocnienie bezpieczeństwa w wielu różnych dziedzinach. Po pierwsze, Europa musi zwiększyć swoje bezpieczeństwo makroekonomiczne. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej będzie podstawowym zadaniem polskiej Prezydencji w obszarze gospodarczym i finansowym. Prezydencja będzie wspierać działania i propozycje służące poprawie regulacji i nadzoru nad rynkami finansowymi, jak również opracowaniu zasad zarządzania kryzysowego (chodzi o zabezpieczenie rynków finansowych przed negatywnymi skutkami kryzysów i utrzymanie ich stabilności).
Kolejnym krokiem do zwiększenia „Bezpiecznej Europy” jest- zdaniem polskiego rządu – stworzenie zrębów zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polska uważa, że potrzebne wypracowanie rozwiązań, które taką politykę wzmocnią. Polski rząd jest przekonany, że pozycja Unii wobec głównych producentów, konsumentów i państw tranzytowych surowców energetycznych może być zdecydowanie silniejsza, jeśli podjęte zostaną aktywne działania pozwalające na sprawniejsze funkcjonowanie UE w międzynarodowym środowisku energetycznym, co przełoży się na znaczne oszczędności i lepsze warunki do rozwoju gospodarczego.
Europa korzystająca na otwartości
Polska w trakcie Prezydencji będzie wspierać unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, która ma służyć wzmocnieniu pozycji UE na arenie międzynarodowej.
Nasz kraj będzie działał na rzecz poszerzania strefy wartości i regulacji europejskich m.in. przez dalsze rozszerzanie Unii i rozwój współpracy z państwami sąsiedzkimi. Przez budowę stref wolnego handlu z państwami Partnerstwa Wschodniego, dojdzie do powiększenia strefy objętej zasadami i regulacjami unijnymi. Z kolei kontynuowanie procesu rozszerzenia UE sprawi, że rynek wewnętrzny powiększy się o miliony kolejnych konsumentów.
W świetle ostatnich wydarzeń w Tunezji, Egipcie, Libii, a także w innych krajach Południowego Sąsiedztwa, polska Prezydencja będzie zabiegać o współpracę opartą na partnerstwie, koncentrującą się na wspieraniu demokratycznej transformacji, budowie nowoczesnych struktur państwowych (bazujących na reformach konstytucyjnych) oraz na wzmocnieniu sektora sądownictwa i walce z korupcją. W dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego istotne będzie wsparcie UE w ramach ochrony podstawowych wolności oraz wzmocnienia mechanizmów zapobiegania prześladowań mniejszości, w tym chrześcijan. Równoległym obszarem wsparcia będzie pobudzanie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także pogłębianie relacji handlowych i ułatwianie ruchu osobowego dla określonych grup społecznych.
Rolę polskiej Prezydencji będzie jednak także dbanie o to, by Europa nie straciła z oczu swoich wschodnich sąsiadów. Polska Prezydencja chce, by w ramach Partnerstwa Wschodniego postępował proces zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu (chodzi m.in. o finalizację lub znaczący postęp w negocjacjach z Ukrainą i Mołdową). Polska Prezydencja będzie też dążyć do postępu w negocjacjach o liberalizacji wizowej. Mamy nadzieję, że kluczowe decyzje polityczne w tym kierunku zapadną na wrześniowym Szczycie Partnerstwa Wschodniego z udziałem szefów państw oraz rządów wszystkich państw członkowskich i partnerskich. W przypadku Białorusi celem Unii jest zachęcenie tego państwa do współpracy z Zachodem, pod warunkiem respektowania przez Białoruś podstawowych zasad demokracji i praw człowieka.
Polska chce w ramach Prezydencji osiągnąć także postęp w realizacji idei rozszerzenia. Dlatego istotnym celem polskiego przewodnictwa w Radzie UE będzie finalizacja negocjacji akcesyjnych z Chorwacją i podpisanie z nią Traktatu Akcesyjnego. Będziemy też wykorzystywać wszystkie okoliczności sprzyjające kontynuowaniu negocjacji akcesyjnych z Turcją. Zadbamy o znaczny postęp w negocjacjach akcesyjnych Islandii, będziemy wspierać europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich.
Rząd ma też nadzieję, że w trakcie polskiej Prezydencji uda się ustanowić nowe ramy współpracy między UE a Rosją. Chodzi o wspieranie działań służących podpisaniu nowego porozumienia z Rosją oraz rozwijanie unijno-rosyjskiego Partnerstwa na rzecz Modernizacji.