Archive for June 1, 2015

XXV-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Szanowni Państwo

Samorząd terytorialny w Polsce ma długą tradycję. Funkcjonował już od połowy XVI w. i był wiele razy powoływany i likwidowany. Po II wojnie światowej władze PRL reaktywowały go w formie fasadowych tzw. rad narodowych. Dopiero ustawą z dnia 8 marca 1990r. został przywrócony prawdziwie demokratyczny samorząd, który umożliwił lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami.

Powołanie samorządu terytorialnego u progu III RP było możliwe dzięki wcześniejszej pracy zespołów eksperckich. Ustawa o samorządzie terytorialnym ustaliła status prawny nowej jednostki administracyjnej jaką jest gmina, jej organizację władzy, mechanizmy współdziałania komunalnego i ochrony samodzielności, zasady gospodarki finansowej, zakres nadzoru państwowego nad samorządem.

Doceniając rolę i dokonania samorządów terytorialnych dla Państwa i obywateli w czerwcu 2000r. Sejm RP przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Dzięki aktywności i zaangażowaniu wielu samorządowców w sprawy „małych ojczyzn” zmieniła się Polska. Dla wielu lokalnych społeczności radykalnie poprawił się dostęp do zdobyczy cywilizacyjnych takich jak: wodociąg, kanalizacja, gaz, dobra droga, chodniki, oświetlenie uliczne, nowoczesna szkoła z salą gimnastyczną i boiskami sportowymi czy telefon i internet. Liczne inwestycje podejmowane co roku na poziomie lokalnym i regionalnym, zaangażowanie w niezliczoną ilość projektów rozwojowych, racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi oraz dbałość o zaspokojenie potrzeb wspólnot lokalnych i regionalnych stanowią do dzisiaj o sile polskiego samorządu terytorialnego, który jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.

W tym szczególnym dniu, kiedy obchodzimy XXV-lecie Samorządu Terytorialnego chciałbym złożyć serdeczne życzenia dobrej współpracy i wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Aby samorząd terytorialny, którego jesteście przedstawicielami rozwijał się dynamicznie i służył lokalnym społecznościom, deklaruję ze swej strony wszelką pomoc.

Jan Łopata