Archive for Z sejmu

Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu

W dniu 5.12.2013 Poseł Jan Łopata przedstawił informację bieżącą dotyczącą “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Całość dyskusji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=55&dzien=3&wyp=0#047

Poseł Jan Łopata:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Niedostatecznie rozwinięta sieć drogowa charakteryzująca się niską jakością techniczną jest jedną z negatywnych cech wyróżniających Polskę na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Negatywny wpływ takiego stanu rzeczy na perspektywy procesów rozwojowych stanowi jeden z elementów diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej leżącej u podstaw Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, a także ˝Krajowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2010-2020˝ czy też ˝Polityki transportowej państwa na lata 2006-2025˝. Dodam, że są to dokumenty rządowe.

Niedorozwój infrastruktury drogowej i jej stan techniczny stanowią istotną barierę rozwoju, krępując wzrost aktywności gospodarczej, a także obniżając atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych.

Czytaj dalej »Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu

PSL walczy o pieniądze na drogi

Poseł Jan Łopata zabrał głos na 53 posiedzeniu Sejmu. Poniżej treść wypowiedzi:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 1788 i 1850).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Pragnę zabrać głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i przedstawić opinię odnośnie do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Wysoki Sejmie! W trakcie pierwszego czytania, ale przede wszystkim w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych zarysowały się dwa obszary wyraźnego sporu. Pierwszy to obszar opisany w art. 3 - zmiana w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mówiąc wprost, chodzi o finansowanie osób niepełnosprawnych z PFRON-u. Dużo emocji budzi również art. 7 - zmiany zaproponowane w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Do tych właśnie propozycji zmian chciałbym odnieść się w imieniu mojego klubu parlamentarnego i zaproponować stosowne poprawki. Pragnąłbym również umotywować nasze stanowisko.

Na wstępie chciałbym tu, z mównicy sejmowej, zwrócić uwagę na problem, który szerzej omawialiśmy na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Chodzi m.in. o art. 4, 12 i 13 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Omawiałem to szerzej na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w odniesieniu do Państwowej Inspekcji Pracy. W pewnym momencie zachwiane zostały proporcje, potem przyszedł kryzys i tak jest do dzisiaj, a nie możemy przecież nie dostrzegać tego problemu. W budżecie tego roku, roku 2013, dokonaliśmy logicznej korekty płacowej dla jednej z ważnych instytucji państwowych. Zapowiadane efekty oczywiście prześledzimy, ale podaję to jako przykład. Chciałbym stwierdzić, że jest jeszcze czas, by rozważyć specyficzną sytuację w Państwowej Inspekcji Pracy i spróbować uczynić podobnie.

Wysoki Sejmie! Jak sygnalizowałem na wstępie, pojawił się problem. W poprzednich wystąpieniach również sygnalizowano, że bardzo duży niepokój wzbudziła propozycja zrównania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na chronionym i otwartym rynku pracy. Pracodawcy z otwartego rynku pracy przyjęli tę propozycję z zadowoleniem. Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej zrzeszeni w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ślą dramatyczne apele, dojeżdżają kilkaset kilometrów do mojego biura, by przedstawić swoje stanowisko i propozycje - według nas rozsądne - innego, rozumieć należy: sprawiedliwszego podziału tych znaczących subsydiów płacowych. One niestety maleją, o czym też tu już była mowa. Z dostępnych danych za lata 2012 i 2013 wynika, że przychody maleją rocznie o ok. 300 mln zł. Jest to wynik m.in. spadku średniego wynagrodzenia jako bazy do wyliczeń. Uwzględniając argument, iż zmiana zasady zróżnicowanego wsparcia, jeśli chodzi o otwarty i chroniony rynek pracy, została przedstawiona późno, bez wcześniejszych konsultacji - tak przynajmniej twierdzą pracodawcy - jak również sposób wyliczenia kwot wsparcia, szczególnie jeśli chodzi o osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, budzi wątpliwości, proponujemy poprawkę do art. 3, która przesuwa termin wejścia tych rozwiązań o trzy miesiące - weszłyby one w życie od 1 kwietnia 2014 r. Zmienia ona również wartość tego dofinansowania dla drugiego, umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, podwyższa je do 1125 zł. Nie mam czasu rozwijać wątku, skąd wzięło się wyliczenie tej kwoty. W poniedziałek odbyło się spotkanie z gronem osób zainteresowanych, przedstawione były szczegółowe wyliczenia i wskazują one, że to będzie najwłaściwsza kwota. Argumentem za wprowadzeniem takiego rozwiązania jest również zapowiedź Komisji Europejskiej o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowego unijnego prawodawstwa.

Wysoki Sejmie! Na ile starczy mi czasu, chciałbym krytycznie odnieść się do propozycji zmian zawartych w art. 7 odnoszących się wprost do podwyżki akcyzy na alkohol. Wielostronicowe raporty i opracowane opinie wskazują, że tak wysoka podwyżka akcyzy tylko na napoje spirytusowe nie przyniesie pożądanego efektu budżetowego. Myślę, że należałoby również mówić o negatywnym efekcie społecznym. Mam tu na myśli wzrost przemytu, samodzielną wytwórczość itd. Żeby była jasność, powtórzę to: nie jesteśmy zwolennikami podwyżek podatkowych, na alkohol również, nie jesteśmy (Dzwonek) zwolennikami podwyżek akcyzy. Ale jeśli spojrzymy na stronę wydatkową budżetu, na to nieszczęsne cięcie wydatków na program dróg lokalnych, to proponujemy rozwiązanie dające szansę na wzrost dochodów budżetu i przeznaczenie większej kwoty na drogi gminne, powiatowe, na ten sensowny, dobry program. Proponujemy, by wzrost akcyzy wynosił 15% na wyroby spirytusowe i 10% na piwo. Słuchaczom powiem, że oznacza to, iż półlitrowa butelka piwa będzie obciążona akcyzą wyższą tylko o 6 gr, wódki - o 1,80 zł. Dałoby to roczny dochód powyżej tego, co wyliczył minister finansów, 282 mln zł, oczywiście z przeznaczeniem na program dróg lokalnych. Opieram się na wyliczeniu pana prof. Romana Urbana z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa.

Jeszcze jedno króciutkie zdanie - chodzi o poprawkę, która jest niejako kołem ratunkowym dla samorządów płacących najwyższe janosikowe. Zgadzam się z tym, że może pojawić się zarzut, że to jest pewna proteza, ale jest ona na rok 2014 absolutnie potrzebna. Docelowe rozwiązanie systemowe też jest konieczne. Już to z tej trybuny sejmowej mówiłem. Dzisiaj próbujemy naprawić ten błąd systemowy, gdyż od paru lat ten obowiązek ciąży na województwie mazowieckim, na Warszawie i wielu innych samorządach. Bardzo dziękuję i przekazuję panu marszałkowi zgłaszane przez mój klub poprawki. Dziękuję. (Oklaski)

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Poseł Jan Łopata wziął udział w dyskusji na 38. posiedzeniu Sejmu. Poniżej przedstawiamy treść jego wypowiedzi:

13 punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W miniony poniedziałek odbyła się w lubelskim studiu telewizyjnym konferencja o tematyce bardzo podobnej do tematyki, o której dyskutujemy. W tym miejscu serdeczne podziękowania dla organizatorki pani redaktor Ani Dąbrowskiej, ale i dla pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wziął czynny udział w tej konferencji. Z tej konferencji wynikają też pewne wnioski, są tam petycje. I o jeden z takich wniosków chciałbym zapytać. Otóż w chwili obecnej wedle standardów orzekania, określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej - takie ministerstwo wtedy było - z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, nie ma mierzalnych, standaryzowanych, obiektywnych skal oceny funkcjonowania poddawanych orzekaniu osób. Ocena ograniczeń w ich funkcjonowaniu, o ile w ogóle ma miejsce, jest dokonywana w sposób uznaniowy - tak myślę. Z upośledzeniem funkcji narządów i struktur ciała nie musi się wiązać ograniczenie aktywności i uczestniczenia w życiu społecznym. Aktualna choroba lub jej przebycie nie są równoznaczne z niepełnosprawnością. W konsekwencji wadliwego orzekania o niepełnosprawności wiele osób, które trudno określić jako niepełnosprawne z punktu widzenia konwencji ONZ ratyfikowanej przez Polskę, otrzymuje uprawnienia i ulgi. Do wynagrodzeń osób z takimi orzeczeniami pracodawcy w Polsce otrzymują przecież wielomiliardowe dofinansowanie z PEFRON oraz korzystają z tego tytułu z innych przywilejów. Przy tym zawarta w konwencji definicja niepełnosprawności bezwzględnie wymusza zmiany w polskim systemie prawnym. I pytanie wprost: Czy w resorcie trwają prace nad zmianą rozporządzenia, nad dostosowaniem tych standardów do konwencji? Dziękuję bardzo.

19 punkt porządku dziennego:

Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Fiat Auto Poland oraz w polskim przemyśle motoryzacyjnym.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Premierze! Na początku lat 90. w ramach tak zwanej restrukturyzacji, mówię tak zwanej, bo wiele branż, wiele firm restrukturyzowano tylko po to, żeby zlikwidować konkurencję, w Lublinie, skąd pochodzę, zlikwidowano kilka wiodących zakładów pracy, odlewnię, wiele central banków, Fabrykę Maszyn Rolniczych prawie w całości. Chciałbym zapytać o Fabrykę Samochodów Ciężarowych, która dawała ludziom kilka tysięcy miejsc pracy. Był epizod Peugeota, był epizod Daewoo, a teraz trwają próby reaktywacji, ale takiej cząstkowej. W tym kontekście bardzo zelektryzowała informacja, którą ciągle przytacza nasza lubelska prasa, o tajemniczym inwestorze wschodnim. Czy mógłby pan premier powiedzieć kilka zdań więcej na ten temat? Nie ukrywam, że byłaby to bardzo pozytywna informacja dla Lublina i dla Lubelszczyzny.

Drugie krótkie pytanie. Bardzo pozytywnie została tu przyjęta próba działania w kierunku odpisywania VAT. Jaka to skala wielkości? Czy ministerstwo robiło takie szacunki, gdyby odpisywać VAT w całości? Dziękuję bardzo.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym

05.04.2013 r. została przegłosowana ustawa o podatku rolnym autorstwa Jana Łopaty. Przedstawiamy treść projektu ustawy: pdf do pobrania.

Co wydarzyło się ws. obywatelskiego projektu ustawy, który miał ocalić 79 sądów rejonowych?

1. PSL wraz z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej zebrało ponad 150 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który miał zablokować wejście w życie rozporządzenia w sprawie zniesienia 79 sądów rejonowych.
2. Sejm 8 listopada br. zdecydował o skierowaniu do dalszych prac w komisji sprawiedliwości obywatelski projekt ustawy.
3. 15 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Sprawiedliwości ws. sądów rejonowych. Komisja odrzuciła wniosku posłów PO, które miały na celu spowolnienie prac nad obywatelskim projektem ustawy. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 22 listopada.
4. Biuro Legislacyjne nie chciało współpracować z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej w czasie prac nad obywatelskim projektem ustawy.
5. PSL 21 listopada informowało wszystkich posłów opozycji z Komisji Sprawiedliwości, że jest bardzo ważne posiedzenie, na którym będzie decydowany los 79 sądów rejonowych – telefonicznie oraz poprzez rozmowy z przewodniczącymi klubów.
6. Na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości prezydium Komisji Ustawodawczej delegowało posła PO Damiana Raczkowskiego – bez konsultacji na posiedzeniu KU.
7. Poseł Raczkowski zawnioskował o wstrzymanie prac nad obywatelskim projektem ustawy do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny (brak terminu wokandy – wstrzymanie do nieokreślonego czasu).
8. Trzech posłów PiS (Marek Ast, Łukasz Zbonikowski, Krzysztof Lipiec) nie przyszło na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, a poseł PiS Leonard Krasulski podpisał się na liście obecności i wyszedł z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości.
9. W wyniku głosowania nad wnioskiem posła Raczkowskiego głosami posłów PO oraz poprzez nieobecność posłów PiS prace nad obywatelskim projektem ustawy zostały wstrzymane.
10. Na wniosek KP PSL wobec zaistniałej sytuacji w Komisji Sprawiedliwości Marszałek Sejmu zadecydowała o wspólnym spotkaniu prezydiów Komisji Sprawiedliwości i Komisji Ustawodawczej.

« Poprzednie wpisy Następne wpisy »