Program polityczny

Posłowie to przedstawiciele narodu. Pojedynczy poseł winien dążyć do porozumienia z reprezentacją wszystkich opcji, dyskutować nie walczyć, musi pamiętać, że reprezentuje Naród Polski. Polityk to nie wojownik w wojnie partyjnych sporów. Obrady Sejmu nie mogą polegać na kłótniach, blokowaniu mównicy, szerzeniu podziałów i nienawiści. Poseł ośmieszając siebie ośmiesza polską demokrację. Celem posła musi być dobro człowieka. Dlatego pragnę jednoczyć parlamentarzystów wokół idei i tłumić niekonstruktywne spory. Oto te idee:

Nowa jakość uprawiania polityki. Polityka nie może być patologiczna.

Znaczna część ludzi ma wrażenie, że polityka oderwała się od życia zwykłych ludzi, a interesy polityczne przestały pokrywać się z interesami społecznymi. Samo pojęcie polityki w wyniku działalności części klasy politycznej nabrało pejoratywnego znaczenia. W czasach dużego bezrobocia populizm przemawia do coraz szerszych kręgów społecznych. Pieniędzy jest mniej, świadczenia emerytalne przestały być pewne, a możliwość zdobycia pracy, nawet dla osób z wysokimi kwalifkacjami, przestała być pewną perspektywą. Dlatego priorytetem dla Polski jest przestrzeganie wysokich standardów przez rządzących. Jako poseł, obiecuję wprowadzić do sejmu nową jakość. Czas najwyższy powstrzymać falę populistycznych nastrojów. Swoim stylem działania chcę pokazać, że polityk jest integralną częścią społeczeństwa. Najwyższy czas, by polityka była uczciwa, a polityk nie kojarzył się z różnymi patologicznymi zjawiskami.

Aktywna pomoc bezrobotnym, tworzenie nowych miejsc pracy.

Bezrobocie to największy problem naszego regionu. Dotyczy ono zwłaszcza ludzi starszych, którzy z różnych przyczyn utracili źródło utrzymania, ale również wielkim problemem jest brak pracy dla absolwentów, ludzi młodych, ambitnych i dynamicznych, którzy nie mogą realizować się zawodowo i często zmuszeni są do emigracji, nie widząc w Polsce perspektyw. Chcę to zmienić. Chcę, aby na zwalczanie bezrobocia przeznaczane były znaczne środki. To najbardziej opłacalna inwestycja, od której zależy przyszłość naszego kraju. Wypłacanie samych zasiłków nie jest rozwiązaniem. Dramatem dla ludzi bez pracy jest obok braku środków do życia bezczynność, poczucie beznadziejności i życiowej przegranej. Dlatego jako poseł będę walczył o większe środki na aktywizację zawodową bezrobotnych, nie zapominając o tym, że rozwój gospodarczy to klucz do likwidacji bezrobocia.

Wieś i rolnictwo, ekorozwój.

Rynek rolny ma być wolny, ale nie “dziki”. Będę zwalczał niedopuszczalne na rynku zmowy firm zajmujących się skupem płodów rolnych, które to zjawisko zostało już zauważone na rynku owoców miękkich. Będę sprzeciwiał się wszelkim próbom nakładania nowych ciężarów na polską wieś, zwłaszcza zwiększaniu składek KRUS oraz wprowadzeniu zryczałtowanego podatku dochodowego w rolnictwie. Pomimo, iż główne instrumenty polityki rolnej funkcjonują w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, zabiegać będę o równe szanse polskich rolników. Wielką szansą dla naszego regionu jest wykorzystanie jego ekologicznego potencjału. Małe gospodarstwa, postrzegane często negatywnie, są naszym wielkim atutem. Lubelska zdrowa żywność może stać się przebojem na rynkach europejskich. Zamierzam bronić nasz rynek przed zalewem żywności genetycznie modyfikowanej.

Samorząd terytorialny - droga do upodmiotowienia społeczeństwa.

Reforma samorządowa wymaga dalszych energicznych, odważnych i przemyślanych działań. Musi istnieć realne powiązanie pomiędzy odpowiedzialnością samorządów a ich możliwościami prawnymi i finansowymi. Sprawowanie nadzoru nad systemem ochrony zdrowia bez wpływu nad kształtowaniem budżetów SPZOZ to przykład instrumentalnego traktowania samorządów. W samorządach wojewódzkich problemem jest nieuzasadnione dublowanie administracji rządowej i samorządowej. Trzeba to zmienić. Będę walczył o zmianę systemu zarządzania i finansowania dróg. Budownictwo drogowe, a w zasadzie jego brak, to czynnik utrudniający rozwój gospodarczy i destabilizujący trwałość samorządów - w szczególności powiatowych. Trzeba to bardzo szybko zmienić. Będę o to zabiegał.

Uproszczenie prawa podatkowego.

Opowiadam się za rozwojem gospodarki w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa. Jako poseł będę walczył o optymalne warunki rozwoju przedsiębiorczości. Powinno jej sprzyjać prawo podatkowe. W tej chwili jest ono nieprzejrzyste i skomplikowane. Jeśli zostanę posłem, będę walczył o uproszczenie ustaw podatkowych tak, aby znikły przepisy niejasne, które dają urzędnikom pole do dowolnych interpretacji, a uczciwym przedsiębiorcom niepewność.

Usprawnienie postępowań sądowych.

Jako poseł będę dążył do usprawnienia pracy wymiaru sprawiedliwości. W sądach narosły zaległości w rozpatrywaniu spraw i długo trzeba czekać na załatwienie czegokolwiek. Godzi to w interesy ludzi, którzy nie mogą dojść sprawiedliwości w rozsądnym terminie. W porównaniu z innymi krajami mamy za mało adwokatów i sędziów. Jednocześnie mamy też całą rzeszę bezrobotnych absolwentów prawa i samorządy prawnicze egoistycznie broniące dostępu do wąskiego grona “wybrańców”. Taki system naboru na aplikacje prawnicze trzeba natychmiast zmienić. Należy też pamiętać, że nieuchronność kary jest najlepszym czynnikiem odstraszającym.

Przejrzyste zasady naboru do szkół średnich i wyższych.

Fundamentem zdrowego państwa jest sprawnie działający system oświaty. Wiele ostatnio mówiło się o niejasnościach związanych z naborem do szkół średnich, a zwłaszcza wyższych. Rodzi to w kandydatach do szkół i rodzicach poczucie krzywdy i nierówności. Jako poseł będę walczył o wyeliminowanie tych niejasności. Edukacja w największym stopniu decyduje o szansach życiowych młodych Polaków. Dostęp do niej nie jest równy dla wszystkich. Młodzież ze wsi i z małych miast jest tu szczególnie pokrzywdzona. Powszechny fundusz stypendialny, zmierzający do systematycznej pomocy dla młodzieży ze wsi i małych miast mógłby znacząco zwiększyć liczbę młodzieży wiejskiej na studiach. Będę o to zabiegał.