Archive for July 8, 2010

Rozmowa z Michałem Boszko, senatorem PSL

Poniżej przedstawiamy rozmowę z Michałem Boszko, senatorem PSL, opublikowaną w najnowszym numerze Zielonego Sztandaru.

boszko.gif Kliknij aby powiększyć

Pomoc MG dla firm poszkodowanych w powodzi

6 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Gospodarki projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzią w 2010 roku. Projektowana ustawa przewiduje do 50 tys. zł pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią.

Ogromna skala powodzi w maju i czerwcu 2010 r., która dotknęła 14 województw przyniosła wielkie straty. Wśród poszkodowanych znaczną grupę stanowią przedsiębiorcy. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się zwłaszcza właściciele małych firm, rodzinnych sklepów, warsztatów usługowych, czy zakładów produkcyjnych.

W odpowiedzi na problemy, związane przede wszystkim z odbudową firmy i odzyskaniem zdolności do dalszego działania, MG przygotowało projekt ustawy, która wprowadza mechanizm wsparcia mikro- i małych przedsiębiorców.

Jest nim nieoprocentowana pożyczka w wysokości do 50 tys. zł na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

Pożyczki udzielane będą przez fundusze pożyczkowe, z którymi minister gospodarki zawrze umowy określające szczegółowe zasady wsparcia. Okres ich spłaty będzie wynosił maksymalnie 3 lata.

Przedsiębiorca, który wykorzysta pożyczkę zgodnie z celem określonym w ustawie, może liczyć na jej umorzenie:

  • w całości, w przypadku posiadania w dniu wystąpienia powodzi umowy ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych,
  • w wysokości 75 proc. kwoty otrzymanej pożyczki w przypadku braku takiego ubezpieczenia.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki