Archive for June 2010

Jan Łopata w Poranku w Gali

itvl1.jpg

Co wspólnego ma Obama z polskim chłopem? Jan Łopata poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego komentuje sytuację przed drugą turą wyborów prezydenckich. Polityk odpowiada na pytania dotyczące wyniku Waldemara Pawlaka, sytuacji w koalicji i dlaczego PSL nie poparło Komorowskiego.

Obejrzyj wywiad z Janem Łopatą na stronie itvl.pl

POWÓDŹ 2010 – SKUTKI DLA CZŁOWIEKA I JEGO ŚRODOWISKA – METODY ICH ZWALCZANIA

I Konferencja Naukowa zorganizowana przez

Filię Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa w Lublinie i Instytut Medycyny Wsi poświęcona skutkom powodzi

POWÓDŹ 2010 – SKUTKI DLA CZŁOWIEKA I JEGO ŚRODOWISKA – METODY ICH ZWALCZANIA

Komitet Organizacyjny Konferencji w składzie:
Dr inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak – przewodniczący /Pracownik IMW/Członek Zarządu PSMB Filia Lublin
Dr n. med. Jacek Zwoliński – sekretarz /Pracownik IMW
Dr n. med. Andrzej Horoch – Kierownik Instytutu Medycyny Wsi
Mgr inż. Kazimierz Imbor – Przewodniczący Filii w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa
Mgr inż. Mirosław Zaród – Członek Filii w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia
Mykologów Budownictwa/Rzeczoznawca budowlano-mykologiczny ( www.eksperci.net.pl )

informuje, że Konferencja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 roku w Auli Instytutu Medycyny Wsi ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie.

Wstęp wolny !!!!!!!! (Ilość miejsc ograniczona)

Zgłoszenia prosimy kierować do 25 czerwca 2010r na kartach zgłoszeniowych na adres vi76@wp.pl

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Informacje dostępne na stronie IMW http://www.imw.lublin.pl/

Harmonogram Konferencji:

Środa 30 czerwca 2010

830-900

Rejestracja uczestników

900 - 910

Powitanie gości, Otwarcie obrad – dr Horoch,  dr inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

910- 940

Dr Brzeski – Zagrożenia toksykologiczne środowiskowe oraz zdrowotne dla ludności terenów popowodziowych

940-1000

Prof. Sodolski Wpływ stresu sytuacyjnego na czynność układu sercowo-naczyniowego

1000-1020

Prof. Knap – Powódź a szczepienia

1020-1040

Dr Teresa Kłapeć, mgr Paulina Świeboda Skutki zdrowotne biologicznego skażenia gleb po powodzi

1040- 1100

Dr Hubert Bojar, dr Nimfa Stojek– Skutki zdrowotne biologicznego skażenia wód po powodzi

1100 – 1120

Przerwa

1120 – 1140

Dr Wioletta Żukiewicz-Sobczak, inż. Grażyna Cholewa - Grzyby pleśniowe i domowe w budynkach po powodzi

1140 – 1200

Mgr inż. Janusz Fronczyk - Praktyczne usuwanie uszkodzeń w budynkach po powodzi

1200 – 1220

Mgr inż. Kazimierz Imbor - Ocena stanu technicznego i zalecenia budowlane

Rzeczoznawca budowlany

1220 – 1240

Mgr inż. Mirosław Zaród, mgr Katarzyna Kłos - Wpływ grzybów na organizm ludzki - przykłady z praktyki Rzeczoznawcy Mykologa.

1240  - 1300

Zamknięcie obrad, Pożegnanie gości, – dr Horoch, dr inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

Uwagi i pytania proszę kierować na adres: wioletta.zukiewicz@up.lublin.pl
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o Konferencji.

Patronaty honorowe:
1. Jan Łopata - Poseł PSL
2. Janusz Słodziński – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Pan Zenon Rodzik -Starosta Opolski

Patronaty medialne:
1. Dziennik Wschodni
2. TVP Lublin

Pomoc dla chmielarzy

Poseł na Sejm RP Jan Łopata brał wielokrotnie udział w spotkaniach z plantatorami chmielu z Ministrem Rolnictwa. Celem tych spotkań była pomoc chmielarzom. W efekcie starań m. in. Pana Posła jest przyjęcie przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przewiduje udzielanie jednorazowej pomocy rolnikom, którzy złożyli wniosek o płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu za 2008r. lub za 2009r., inną niż płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją o charakterze de minimis.

Pomoc będzie udzielana w wysokości 14 000 zł. Na 1 ha uprawy chmielu i ustalana będzie jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnością za 2008r. lub za 2009r. ( przyjmując rok, w którym powierzchnia ta była wyższa), jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 7. 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej, kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, na wniosek tego rolnika, złożony w terminie do dnia 31 lipca 2010r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Nadanie imienia Mikołaja Siemiona gimnazjum w Krzczonowie.

„…MY WSZYSCY TO ISKRY
SPOD JEGO MŁOTA”

- tak o Mikołaju Siemionie powiedział nauczyciel Józef Skwarzyński przyjaciel Patrona Gimnazjum w Krzczonowie.

5 czerwca 2010r. w Gimnazjum w Krzczonowie miała miejsce uroczystość nadania imienia Mikołaja Siemiona. W uroczystości wziął udział Poseł na Sejm RP Jan Łopata.

Mikołaj Siemion (1891 – 1942)

Był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Krzczonowie w latach 1922 – 1940. Należał do kadry postępowej młodzieży, która po upadku rewolucji 1905 roku kontynuowała konspiracyjną działalność narodowowyzwoleńczą na terenie szkół lubelskich. Za udział w zamachu na lubelskiego policmajstra musiał uciekać do Ameryki, skąd powrócił na wieść o wybuchu I wojny światowej.

Jako legionista brał udział w działaniach wojennych. W okresie międzywojennym osiadł z rodziną w Krzczonowie, gdzie objął funkcję kierownika miejscowej szkoły. Z jego inicjatywy w 1924 roku placówka otrzymała imię Stanisława Staszica. W wyniku starań Mikołaja Siemiona w 1937 roku zainicjowano budowę nowej szkoły.

Po wybuchu II wojny światowej przystąpił do organizowania ruchu oporu. Przygotowywał dokumenty dla żołnierzy, a także gromadził i ukrywał broń, w czym pomagali mu miejscowi nauczyciele. Za tę działalność był dwukrotnie aresztowany przez gestapo i więziony na Zamku Lubelskim, a następnie wywieziony do obozu w Oświęcimiu. 28 października 1942 roku został rozstrzelany pod ścianą straceń na dziedzińcu bloku 11.

W miejscowym środowisku cieszył się dużym autorytetem i szacunkiem młodzieży.

Minister Marek Sawicki na Lubelszczyźnie

2 czerwca 2010r. Lubelszczyznę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Celem wizyty Ministra była wizja lokalna terenów zalanych przez powódź. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z władzami lokalnymi oraz rolnikami i mieszkańcami zalanych terenów w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. W tym spotkaniu wziął również udział Poseł na Sejm RP Jan Łopata.

Minister Rolnictwa poinformował, że zgodnie z decyzjami Rady Ministrów z 25 maja br. pomoc socjalna (dotyczy ona także rolników) wyniesie:

  • 6 tys. zł – każda rodzina lub osoba samotna,
  • 1 tys. zł – na każde dziecko w wieku szkolnym,
  • Do 20 tys. zł – na remont – po uzyskaniu zaświadczenia od wójta,
  • Do 100 tys. zł – na remont – po wycenie rzeczoznawcy.

Minister zapewnił o intensywnych pracach prowadzonych w resorcie rolnictwa nad pakietem rozwiązań dla rolników służącym łagodzeniu skutków powodzi. Minister Marek Sawicki stwierdził, iż obecnie nie jest możliwe oszacowanie strat poniesionych przez rolników. Sytuacja jest zmienna. Wstępne szacunki będą możliwe do przeprowadzenia dopiero po zejściu wód z pól i gospodarstw. Zaangażowane są wszystkie służby podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a z dotychczasowych informacji wynika, że około 50 tysięcy gospodarstw rolnych (stan na dzień 26 maja br.) w wyniku powodzi znalazło się w krytycznej sytuacji.