Archive for March 2007

Informacja bieżąca

Sejm w głosowaniu podjął decyzję o rozpatrzeniu informacji w sprawie stopnia realizacji programu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego zrzeszonego w Krajowej Spółce Cukrowej, ze szczególnym uwzględnieniem wygaszonych cukrowni Wożuczyn, Klemensów, Opole Lubelskie, Rejowiec, Przeworsk, o której przedstawienie wniósł Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W dyskusji wziął udział Jan Łopata, oto treść jego wypowiedzi:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Temat, którym się w tej chwili zajmujemy, jest dla naszej lubelskiej ziemi bardzo istotny, bardzo ważny, tak z punktu widzenia gospodarczego, jak i społecznego. Poseł Skomra, który zadał pytanie, i bardzo precyzyjnie to przedstawił, pytał o projekty realizacyjne cukrowni wygaszonych. Ja zaś chciałbym przedstawić Cukrownię Lublin i na tym tle postawić pytanie. Otóż Cukrownia Lublin przerabia coraz większą ilość buraków, od 421 tys. ton w 2004 r. do 447 tys. ton podczas ubiegłej kampanii. Roczna produkcja cukru to jest 68 tys. ton, a wydatek cukru 15,37% - to pierwsze miejsce w Krajowej Spółce Cukrowej. Cukrownia Lublin produkuje cukier o wysokich parametrach jakościowych, w 2006 r. został uznany za najlepszy produkt również w KSC. Techniczny koszt wytwarzania jest niższy niż średni koszt w krajowej spółce w 2006 r., mimo że cukrownia musiała przerabiać buraki z oddalonych rejonów, także z wygaszonej Cukrowni Częstocice. Zakład posiada nowoczesną infrastrukturę techniczną pozwalającą bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych w kilkuletniej perspektywie wytwarzać wysokiej jakości produkt po racjonalnych kosztach.

Czytaj dalej »Informacja bieżąca

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Jan Łopata przedstawił w Sejmie stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Oto treść jego wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam niewątpliwą przyjemność po raz kolejny w imieniu swego klubu, Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, omawiać projekt ustawy, tym razem przedstawiać opinię i wnioski dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk nr 1491).

Nauczony doświadczeniem, zwykle analizę projektu ustawy rozpoczynam od zapoznania się z uzasadnieniem, by posiadłszy wiedzę, co też autor miał na myśli, analizować poszczególne zapisy. Tym razem rutynowo uczyniłem tak samo i mówiąc obrazowo - ręce opadają.

Czytaj dalej »Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Szkolenia rolników

W gminach Gościeradów i Annopol odbyły się szkolenia rolników dotyczące wypełniania i składania wniosków do ARiMR. W szkoleniach wziął udział Poseł Jan Łopata, który omówił aktualny stan legislacyjny ustaw dotyczących wsi i rolnictwa.

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

pielegniarki.gif

W Lublinie toczyły się obrady XX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. W obradach - ciepło przywitany - wziął udział Jan Łopata.

Zjazd wypracował stanowisko w sprawach:

  • obniżenia wieku emerytalnego dla wykonujących zawód pielęgniarki i położnej;
  • uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • nowelizacji rozporządzenia MZiOS z dnia 2 września 1997r.
  • zmiany rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej;
  • podjęcia starań o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na finansowanie tzw. studiów pomostowych;
  • zwiększenia limitów na objęcie opieką pacjentów w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej;
  • ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej;
  • obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci;
  • przyznania urlopu zdrowotnego na poprawę stanu zdrowia w wymiarze jednego roku w ciągu pracy zawodowej;
  • nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania urlopów szkoleniowych;

Spotkania z młodzieżą

Poseł Jan Łopata uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli [strona www] oraz w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.

Młodzież bardzo żywo reagowała na informacje o toczących się w Sejmie procedurach i dyskusjach nad ustawami wprost ich dotyczącymi (projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty) ale również o przyszłości Polski i ich miejsca w społeczeństwie obywatelskim.

« Poprzednie wpisy