Archive for February 2014

Manifest Wajraka: Lasy stworzyły sobie państwo

Ciekawy artykuł Adama Wajraka o Lasach Państwowych do przeczytania w Gazecie Wyborczej

Informacja bieżąca w sprawie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

11 punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca.


Poseł Jan Łopata:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Spróbuję trochę spokojniej. Otóż chciałbym postawić panu ministrowi pytanie natury historycznej, wszak, jak powiadamy, historia nauczycielką życia jest. Na początku dwa cytaty.

    Pierwszy: W trakcie prac legislacyjnych Ministerstwo Skarbu Państwa przejęło wcześniejszą inicjatywę grupy posłów, którą przekazano do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a dotyczącą utworzenia - uwaga - spółki leśnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu handlowego. Druga koncepcja zgłoszona - też uwaga - przez ministra właściwego ds. ochrony środowiska zakłada wykup przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe bonów reprywatyzacyjnych uzyskanych z tytułu utraty lasów w formie tzw. renty leśnej. Rada Ministrów rozpatrzyła obie koncepcje i w toku głosowania większością jednego głosu przyjęła koncepcję renty leśnej.

    I drugi cytat: Przewiduje się, że realna skala roszczeń może wynieść ok. - uwaga - 95 mld zł, 95 mld zł, nie pomyliłem się. Z uwagi na konieczność bezpiecznego pokrycia majątkowego istniejących zobowiązań Skarbu Państwa, w tym reprywatyzacji, założono początkowe obniżenie wartości świadczeń reprywatyzacyjnych o 40%. Rada Ministrów…

    (Poseł Anna Paluch: Trzeba było nie szastać przez 6 lat publicznymi pieniędzmi.)

    …większością jednego głosu podwyższyła procentowe obniżenie świadczeń do 50%.

    Pani Aneczko, już za chwilę wszystko wyjaśnię.

    Panie ministrze, pytanie brzmi tak: Z jakiego dokumentu są te zdania, te cytaty, kto je mógł zapisać i kto je firmował?

    (Poseł Robert Telus: Stanisława Żelichowskiego.)

    Wiem, że jest to trudne pytanie. Chyba jednak odpowiem. Otóż to jest z druku (Dzwonek) nr 1360, sejmowego druku z dnia, uwaga, 20 września 1999 r. Kto wówczas sprawował władzę? Koalicja rządząca: Akcja Wyborcza Solidarność i Unia Wolności.

    (Poseł Anna Paluch: Wasz koalicjant.)

    A kto był rzeczonym ministrem środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa…

    (Poseł Cezary Olejniczak: No kto?)

    …od 31 października 1997 r. do 19 października 1999 r.? Kto, pani Aniu?

    (Poseł Anna Paluch: Wasz koalicjant.)

    Jan Szyszko. Dziękuję. (Oklaski)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2020).

Poseł Jan Łopata:

Bardzo dziękuję, panie marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko i opinię mojego klubu odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk nr 2020.

Obiecałem panu posłowi wnioskodawcy, że powtórzę to, co mówiłem blisko 2 lata temu, więc słowa dotrzymuję i oczywiście od tego zacznę, że właściwie materia, którą projekt opisuje, czy próbuje - próbuje, może tak - uregulować, zmienić, jest rzeczywiście społecznie i gospodarczo bardzo ważna. A też zgodzimy się wszyscy, że dotychczasowe uregulowania są dość uciążliwe. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym uzależniają bowiem zastosowanie obniżonej stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe od spełnienia dość skomplikowanych warunków ze strony podmiotów dokonujących sprzedaży tych produktów. Obowiązki te to m.in. obowiązek odbierania od nabywców wyrobów akcyzowych oświadczeń o treści określonej w ustawie, sporządzanie i przekazywanie do organów celnych miesięcznych zestawień wskazanych oświadczeń itd.

Jakiekolwiek uchybienia - przykłady z życia podawał tutaj również wnioskodawca - ze strony sprzedawców w realizacji tych obowiązków powodują dotkliwe sankcje w stosunku do sprzedawców wyrobów akcyzowych, bowiem art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym skutkuje jednoznacznie. Budzi to bardzo duże wątpliwości, duże niezadowolenie, kiedy w sumie nieistotne uchybienia, ot, chociażby dotyczące terminu złożenia zestawień oświadczeń uzyskanych od nabywców, powodują duże sankcje finansowe i niekiedy skutkują - znamy też takie przypadki, przynajmniej ja znam z mediów - zachwianiem funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Projekt zakłada zmianę tego uciążliwego postępowania poprzez wprowadzenie systemu uzyskiwania zaświadczeń przez nabywców wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy i uprawniających do nabywania wyrobów akcyzowych. Zaświadczenia wydawane byłyby przez organy podatkowe w oparciu o składane przez nabywców oświadczenia dokumentujące m.in. liczbę, rodzaj i miejsce położenia urządzeń grzewczych zasilanych olejem opałowym.

Jeśli chodzi o częstotliwość, jest to obowiązek, który byłby wykonywany niewątpliwie rzadziej. Jest to jednak dodatkowy obowiązek nakładany na obywatela i dodatkowa uciążliwość, gdyż zdajemy sobie sprawę również z tego, że urzędy celne, które za to odpowiadają, są dość nieregularne i dostęp, dojazd do nich rzeczywiście jest trochę trudny. Jednak, jak zauważyłem na wstępie, problem, który ta nowela, umówmy się, próbuje złagodzić, jest tak istotny, że warto o tym pomyśle rozmawiać i dyskutować.

Ministerstwo Finansów przygotowało propozycje, o czym czytamy również w aktualnej opinii rządu, dotyczące obrotu paliwami opałowymi. Proponuje się tu zastąpienie dotychczasowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą. Wobec powyższego obowiązek składania oświadczeń przy każdej sprzedaży paliw opałowych zostanie zastąpiony jednorazowym obowiązkiem złożenia oświadczenia w okresowej umowie - podkreślam to - zawartej między sprzedawcą a nabywcą. I zawarta umowa, i złożone oświadczenia będą obowiązywały przez określony czas i będą dotyczyły konkretnej ilości wyrobów akcyzowych.

Propozycja rządowa, wedle mnie, wedle naszego klubu, jest korzystniejsza od propozycji poselskiej, gdyż w przeciwieństwie do projektu prezentowanego przed chwilą jednak zmniejsza obciążenia administracyjne związane z obrotem paliwami opałowymi.

Ponadto projekt rządowy nie nakłada na nabywców żadnych nowych obowiązków związanych z uzyskaniem ulgi w postaci niższych stawek akcyzy na oleje. Projekt poselski natomiast nakłada na obywateli, o czym wcześniej mówiłem, dość uciążliwe, może jednorazowe, może kilkukrotne, ale jednak uzyskanie zaświadczenia, co wiąże się z koniecznością kontaktu z urzędami celnymi.

Wysoki Sejmie! Propozycja zawarta w projekcie rządowym ma na celu rzeczywiste zmniejszenie obowiązków biurokratycznych oraz ułatwienie obrotu olejami opałowymi. Uznajemy jednak, tak jak powiedziałem wcześniej (Dzwonek), że jest to materia tak ważna gospodarczo, że warto dyskutować, rozmawiać na temat różnych wariantów rozwiązań tych uciążliwych problemów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (druk nr 2065).

17 punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (druk nr 2065).


Poseł Jan Łopata:

    Bardzo dziękuję, pani marszałek.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu co do ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z druku nr 2065.

    Ponieważ pan minister i moi przedmówcy bardzo szczegółowo omówili zakres zmian obejmowanych tą ustawą zawartą w druku nr 2065, poinformuję na wstępie, że jesteśmy jako klub za skierowaniem tego projektu do dalszych prac do Komisji Finansów Publicznych.

    Może tylko dwa czy trzy zdania co do wykazania różnic między dotychczasowym i proponowanym stanem prawnym. Przypominam, że obowiązujący stan prawny to ustawa z 5 lipca 2001 r., a więc siłą rzeczy blisko 13 lat funkcjonowania i doświadczeń każe zmienić ten stan i dostosować go do realiów gospodarki i życia dzisiejszego. Jeśli chodzi o te różnice, to przede wszystkim w proponowanym stanie prawnym zmianie ulegnie zakres przedmiotowy ustawy regulującej kwestię cen z uwagi na odstąpienie od zamieszczania w niej obowiązku indywidualnego oznaczania towarów, tzw. metkowania, o tym już wielokrotnie moi przedmówcy mówili, uciążliwego niewątpliwie i wymagającego dużego wysiłku, a także od przepisu upoważniającego Radę Ministrów do określenia wykazu towarów, od upoważnienia ministra właściwego ds. finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia cen urzędowych i marż handlowych urzędowych na towary i usługi określone w wykazie oraz upoważnienia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do ustalania cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej. To jest ta podstawowa grupa zmian i różnic między prawem, które, jak mówiłem, dotychczas obowiązuje, z 5 lipca 2001 r., a tym proponowanym w projekcie ustawy, nad którym, co stwierdzam jeszcze raz w imieniu klubu, chcielibyśmy pracować w Komisji Finansów Publicznych, zawartym w druku nr 2065. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)