Archive for July 2010

Mniej biurokracji podatkowej

 Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył projekt ustawy zmierzający do zwolnienia ze składania PIT-ów  wszystkich, którzy uzyskują dochody od jednego pracodawcy.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników, wprowadzi zdecydowane udogodnienie dla szerokiej grupy ponad 6 milionów podatników . Ograniczona zostanie znacznie biurokracja podatkowa oraz zwiększy się poczucie pewności wśród podatników co do poprawności obliczenia podatku.

Rozliczenia dokonywałby właściwy urząd skarbowy na wniosek podatnika, który należy złożyć do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. We wniosku podatnik musi przedstawić informacje dotyczące ulg podatkowych, z których chce skorzystać oraz wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której ma być przekazany 1% podatku.


W imieniu klubu projekt prowadzi poseł Jan Łopata.

                  

USTAWA

z dnia………

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27f w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Odliczenia dokonuje się, z zastrzeżeniem art. 37a, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.";

2)po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. 1. Podatnik może złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym wniosek, według ustalonego wzoru, o sporządzenie rocznego obliczenia podatku.

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego sporządza roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, które traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym. Naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest sporządzić roczne obliczenie podatku do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym oraz niezwłocznie przekazać je podatnikowi.

3. Podatnik może złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

1)poza dochodami uzyskanymi od jednego płatnika, nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e oraz gdy nie zamierza w zeznaniu podatkowym uwzględnić innych kosztów i odliczeń niż określone w ust. 5;

2)do podatnika nie ma zastosowania art. 45 ust. 3a lub 3b;

3)nie opodatkowuje dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i ust. 4  albo art.  6a.

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podatnik:

1)wskazuje nazwę organizacji pożytku publicznego, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyrażoną w procentach część, w jakiej 1 % podatku należnego ma być przekazany na jej rzecz, co traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 45c ust. 3;

2)stwierdza, że spełnia warunki określone w art. 27f, wskazuje kwotę odliczenia ustaloną zgodnie z tym przepisem oraz liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, na które przysługuje odliczenie;

3)stwierdza, że spełnia warunki określone w art. 26 ust. 1 pkt 6a i wskazuje kwotę odliczenia ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1;

4)stwierdza, że samodzielnie dokona dopłaty do kwoty podatku należnego wynikającego z rocznego obliczenia podatku, stosownie do postanowień art. 45 ust. 4.

5. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1 właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

1)uwzględnia koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2;

2)odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub pkt 2a;

3)odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika;

4)dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 otrzymany za jego pośrednictwem zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa­nych ze środków publicznych;

5)uwzględnia koszty, o których mowa w art. 22 ust. 11;

6)odlicza od dochodu zwrócone płatnikowi świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5, jeżeli nie zostały one potrącone przy poborze zaliczek;

7)odlicza od dochodu wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a;

8)odlicza od podatku kwotę, o której mowa w art. 27f;

9)wskazuje nazwę organizacji pożytku publicznego, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, która ma być przekazana na jej rzecz.

6. Jeżeli z rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca ją podatnikowi w formie wskazanej przez niego we wniosku, o którym mowa w ust. 1. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia przez naczelnika urzędu skarbowego rocznego obliczenia podatku.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności dane podatnika oraz informacje niezbędne do sporządzenia rocznego obliczenia podatku.";

3) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy są obowiązani składać zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 oraz art. 37a.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) w art. 28 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W przypadku, kiedy właściwy naczelnik urzędu skarbowego sporządza roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota równa zryczałtowanemu wynagrodzeniu z tytułu sporządzania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazana zostanie właściwemu urzędowi skarbowemu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników."

Art. 3.

Ustawa na zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2010 r.

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 57, poz. 355.

 

UZASADNIENIE  

 

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie możliwości przygotowywania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, zeznania rocznego o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu (poniesionej straty).

Proponowane zmiany będą dotyczyły podatników,  posiadających jedno źródło dochodu, którzy nie korzystają z ulg oraz podatników, posiadających jedno źródło dochodu, którzy korzystają  z ulgi internetowej (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy) lub ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy.

Jeżeli podatnik do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, złoży odpowiedni wniosek, wówczas właściwy naczelnik urzędu skarbowego wypełni oraz złoży zeznanie roczne za podatnika. Wystarczy, że podatnicy we wniosku, którego wzór Minister Finansów określi w rozporządzeniu, przekażą informacje, które następnie posłużą naczelnikowi urzędu skarbowego do wypełnienia zeznania i przekazania go do akceptacji podatnika/podatników. We wniosku podatnik  przedstawi informacje m.in. dot. ulg podatkowych, z których chcą skorzystać,   wskażą organizację pożytku publicznego, na rzecz której ma być przekazany 1 % podatku należnego w rocznym obliczeniu podatku. W przypadku, kiedy korzysta z ulgi przysługującej na dzieci,  zaznaczy, że spełnia warunki określone w art. 27f, a także wskaże kwotę odliczenia ustaloną zgodnie z tym przepisem oraz liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, na które przysługuje odliczenie.

Jednocześnie ustawa nie likwiduje obowiązujących form rozliczenia PIT, a więc pozostawia się możliwość samodzielnego złożenia zeznania przez podatnika na podstawie dotychczasowych zapisów w art.   45, jak również  możliwość rozliczenia za pomocą płatnika zgodnie z art. 37 na obowiązujących zasadach. W ustawie proponuje się zatem wprowadzenie nowego sposobu składania rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego, który będzie uzupełnieniem do form obecnie dostępnych dla podatników.

Wynagrodzenie, przysługujące płatnikom za przygotowanie zeznania rocznego podatników (art. 28 ordynacji podatkowej), w sytuacji, gdy na wniosek podatników, rozliczenia  dokona właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zostanie przekazane na wypłatę premii  dla pracowników urzędu, dokonujących rozliczenia.

Obecny stan prawny

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 45 zobowiązuje podatników do składania urzędom skarbowym zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednocześnie obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art.37 tej ustawy, a więc tych za których rozliczenia dokonuje płatnik, czyli pracodawca. Zatem co do zasady podatnicy sami muszą wypełniać i składać roczne zeznanie, z wyjątkiem sytuacji, w której rozliczenia rocznego za podatnika dokonuje płatnik. Złożenie rozliczenia podatnika przez płatnika możliwie jest jednak tylko w sytuacji, gdy podatnik:

a)poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30 - 30c oraz 30e ustawy,

b)nie korzysta z odliczeń innych niż wymienione w art. 37 ust. 1a, tj. z tytułu:

  • potrąconych przez płatnika, ze środków podatnika, składek na ubezpieczenia społeczne (odliczenie od dochodu),
  • zwróconych płatnikowi nienależnie pobranych świadczeń (odliczenie od dochodu),
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika ze środków podatnika (odliczenie od podatku),

c)nie korzysta z możliwości opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,

d)nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio pobranej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rocznego obliczenia podatku płatnicy dokonują w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym i w tym samym terminie PIT-40 przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Proponowane zmiany

Art. 1 pkt 1 projektu ustawy

Zmiana  ma na celu wprowadzenie dodatkowego sposobu dla podatników na dokonanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego - rozliczenia w tym przypadku za podatnika  dokonywać będzie właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Podatnicy we wniosku przekazywali by jedynie informacje, niezbędne do dokonania wypełnienia zeznania podatnika m.in. w zakresie ulg, które podatnicy chcą aby były uwzględnione w zeznaniu, kwot dochodów uzyskanych przez podatników, informacji nt. ewentualnego wspólnego rozliczania się małżonków itp.

Jeśli podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem 25  lutego roku następującego po roku podatkowym wniosek, zeznanie roczne za podatników wypełni oraz złoży właściwy naczelnik urzędu skarbowego na podstawie informacji zawartych w wypełnionym wniosku. Jeśli taki wniosek nie zostanie przez podatników zgłoszony, to będą oni mogli dokonać rozliczenia za pomocą pozostałych form, czyli albo złożą zeznanie roczne samodzielnie albo rozliczenia za nich dokona płatnik.

 Art. 2 projektu ustawy

Przewiduje przekazanie kwoty równej zryczałtowanemu wynagrodzeniu z tytułu sporządzania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, właściwemu urzędowi skarbowemu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Art. 3 projektu ustawy

Przewiduje się, że proponowane regulacje będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2010 roku. Norma ta pozwoli na zastosowanie zawartych w projektowanej ustawie rozwiązań przy dokonywaniu rozliczenia za 2010 rok.

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Przedmiotowy akt normatywny będzie oddziaływał na osoby fizyczne uzyskujące dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i na urzędy skarbowe  dokonujących rocznego obliczenia podatku.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników. Wprowadzi zdecydowane  udogodnienie dla szerokiej grupy podatników, tj. ok. 6,7 mln podatników. Projekt przyczyni się do ograniczenia biurokracji a także podwyższy poczucie pewności wśród podatników co do poprawności obliczenia podatku.

Należy zaznaczyć, iż proponowane rozwiązania mogą kreować po stronie urzędów dodatkowe koszty administracyjne, polegające na opracowaniu i stworzeniu nowego systemu obsługi rocznego obliczenia podatku (przygotowanie czy nabycie odpowiedniego programu komputerowego, zatrudnienie dodatkowej osoby). Pracownicy urzędów skarbowych zostaną wynagrodzeni za dodatkową pracę premią.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa wpłynie na wysokość dochodów budżetu państwa. Możliwy jest także wzrost wydatków budżetu państwa.. 

Obliczenie skutków finansowych związanych ze zmianą zasad wynagradzania urzędów skarbowych jest możliwe jedynie w oparciu o przyjęte założenia.

Na podstawie danych z rozliczenia za 2008 r. 6,7 mln podatników wykazało wynagrodzenie ze stosunku pracy jako jedyne źródło przychodów. Należne zaliczki pobrane przez płatników od tej grupy podatników w 2008 r. wyniosły 18 127 mln zł.

Gdyby przyjąć, że ta grupa podatników uzyskała dochody tylko od jednego płatnika, wówczas urzędy skarbowe  mogłyby rozliczyć tych podatników na PIT-40 wg nowych zasad.

 

Wpływ regulacji na rynek pracy

Brak wpływu na rynek pracy.

 

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Brak wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

 

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Brak wpływu na sytuację i rozwój regionów.

 

Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Proponowany projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Patron Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Od dziś Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ma swojego Patrona. Jest nim św. Jan z Dukli. W uroczystościach nadania imienia Patrona brał udział cudownie uzdrowiony Jakubek wraz z rodziną, którego historia miała wpływ na wybór Patrona. Mszę z tej okazji celebrował arcybiskup Józef Życiński.

Przed mszą rodzina Jakubka opowiedziała dziennikarzom jego niezwykłą historię.

Dzisiejsze wydarzenie w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej specjalnie dla ITVL skomentował poseł Jan Łopata

Dzięki uprzejmości Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej umieszczamy film o patronie Św. Janie z Dukli

Źródło: ITVL.pl

Patron Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Setki pacjentów z nowotworami nie będzie już odprawianych z kwitkiem. - Prawie 170 mln złotych dostanie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej na rozbudowę, dzięki czemu stanie się jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce.

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich chorych na raka. Rząd da fundusze na rozbudowę Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. COZL zabiegało o te fundusze od trzech lat. Z budżetu państwa trafi na ten cel 169 mln zł. Decyzję o zarezerwowaniu pieniędzy w kasie państwa w latach 2010-13 podjął właśnie minister finansów.

- Jak zobaczę decyzję, będę skakać z radości. Nie mogę uwierzyć szczęściu - nie kryje wzruszenia Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej będzie perełką w koronie służby zdrowia. W Lublinie powstanie jeden z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków walki z rakiem - zapewnia Krzysztof
Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego.

Na taki ośrodek onkologiczny czekają pacjenci z Lubelszczyzny. - Nowotwór to straszna choroba, wiąże się z ogromnym bólem i długotrwałym, wyczerpującym leczeniem - mówi pan Henryk z Lubartowa, który zmaga się z rakiem wątroby. - Jestem pod opieką specjalistów z lubelskiego centrum onkologii. To świetni lekarze, ale żeby mogli pomagać, muszą mieć nowoczesną aparaturę, drogie farmaceutyki. Państwo nie powinno żałować funduszy na walkę z nowotworami. Zbyt dużo osób zmaga się z tą chorobą, zbyt wiele umiera.

Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. W sąsiedztwie COZL powstanie siedmiopiętrowy pawilon na ok. 200 łóżek. Pod ziemią znajdzie się dwupoziomowy parking. Obok stanie sześciopiętrowy budynek diagnostyczno-dydaktyczny. W obecnym zaś gmachu będą się mieściły m.in. Zespół Poradni Specjalistycznych i Oddział Chirurgii Jednego Dnia.

Budowa powinna się zakończyć w 2013 r. Nowe centrum będzie dysponowało 507 łóżkami (obecnie ma 186). Inwestycja pochłonie ponad 200 mln zł, z czego 35 mln zł dołoży samorząd województwa.

Źródło: Kurier Lubelski i Gazeta Wyborcza

Ideał sięgnął dna i usłyszał pukanie od spodu.

Gościnnie przedstawiamy wpis z blogu posła Aleksandra Soplińskiego o wypowiedziach niektórych polityków dotyczących katastrofy smoleńskiej:

Ideał sięgnął bruku pisał półtora wieku temu Cyprian Kamil Norwid. Kiedy znalazłem się na dnie usłyszałem pukanie od spodu, wtórował sto lat później Stanisław Jerzy Lec. A jak opisać to, co wygadują i wyprawiają po wyborach niektórzy politycy PiS i PO w kontekście katastrofy smoleńskiej?

Oto próbka tego co wydalają z siebie dżentelmeni spod znaku pomarańczowej buzi i orlego dzioba:

- Lech Kaczyński ma krew na rękach (J. Palikot);

- Nasze postoje i powolne tempo jazdy były wymuszone przez ścigającą nas delegację z premierem Tuskiem, który koniecznie chciał dotrzeć do Smoleńska przed nami (J. Kaczyński);

- Finałem była katastrofa smoleńska. Tutaj rząd, w szczególności Donald Tusk powinien zrobić sobie rachunek sumienia (B. Kempa);

- To wynik waszej zbrodniczej polityki. Nie kupiliście samolotów (J. Kaczyński);

- Premier polskiego rządu, urządzał sobie wyścigi z autokarem, którym jechaliśmy na miejsce (J. Brudziński);

- Tusk ściskał się z Putinem pod namiotem i świetle kamer wykazywał rozpacz i ból, a parę metrów dalej, na błocie i na zwykłej, czarnej folii zostawił ciało prezydenta Rzeczpospolitej w ruskiej trumnie (J. Brudziński);

- Komorowski chce przenieść krzyż smoleński bo nie musi już zabiegać o głosy wyborców (A. Bielan);

- Marta i Jarosław powinni przeprosić wdowy po zmarłych za to, że Lech wymusił lądowanie, a oni zginęli. W miejsce tego słyszymy sterty obelg. I słyszymy o milionowych polisach, mieszkaniu w pałacu - wstyd i hańba! Gówno wybiło! (J. Palikot);

-To nie jest przypadek - atak na krzyż przypuszczony przez Komorowskiego i żądanie przez Schetynę usunięcia z sali sejmowej portretów posłów PiS, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. To świadomy zabieg wyczyszczenia pamięci Polaków ze wspomnienia o Lechu Kaczyńskim. Zabicie mitu i pamięci o tragicznie zmarłym prezydencie ma poprzedzać anihilację całego PiS (M. Migalski);

- Zadaję pytanie, czy rzeczywiście powodem spóźnienia było to, że w nocy odbywało się jakieś przyjęcie? Jeśli mimo złych warunków była próba lądowania, a prezydent byłby pod wpływem alkoholu, to można sobie wyobrazić sarmacką brawurę, typową w polskiej kulturze, kiedy ludzie mówią: “A co tam - my nie wylądujemy?!”. I generał idzie do kabiny pilotów i każe lądować (J. Palikot).

Nie wiem jak nazwać miejsce, w którym politycy POPiS-u okładają się tymi cuchnącymi odchodami, obdzierając nawzajem z resztek godności ludzkiej, ale jedno jest pewne – bruk tam jest nieboskłonem, a od spodu już nic zapukać nie może. Jest mi zwyczajnie smutno i wstyd za zbezczeszczenie tragedii smoleńskiej, za sprofanowanie pamięci ofiar, za haniebne widowisko, jakie po wyborach zgotowali sobie i wszystkim Polakom niektórzy przedstawiciele tzw. klasy politycznej.

Aleksander Sopliński

Żródło: Blog polityczny Aleksandra Soplińskiego

Rozmowa z Michałem Boszko, senatorem PSL

Poniżej przedstawiamy rozmowę z Michałem Boszko, senatorem PSL, opublikowaną w najnowszym numerze Zielonego Sztandaru.

boszko.gif Kliknij aby powiększyć

« Poprzednie wpisy