Archive for December 2006

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!.jpg

Boże Narodzenie…
Światła choinki rzucają cienie,
Za oknem biało…
Świat śniegiem przysypało,
Boże Dziecię się rodzi…
Kolejny rok znów odchodzi…

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzy Poseł na Sejm RP
Jan Łopata

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 - trzecie czytanie.

W sejmie odbyło się trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007. W debacie dwukrotnie zabrał głos Jan Łopata. Oto jego wypowiedzi i odpowiedzi ministrów:

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 - trzecie czytanie.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007

Poseł Jan Łopata w imieniu klubu parlamentarnego PSL zabrał głos w dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007. Oto fragment jego wypowiedzi:

(…) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odnosząc się do zmian, które zostały przyjęte na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, chciałbym ze szczególnym zadowoleniem odnieść się do poprawek zgłoszonych przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Dotyczą one zwiększenia dofinansowania o znaczącą kwotę 200 mln zł, aczkolwiek kwotę niewystarczającą, w zakresie narodowego programu stypendialnego. Udało nam się także przekonać Komisję Finansów Publicznych, aby przeznaczyć 50 tys. zł na budowę obwodnicy Jarosławia w województwie podkarpackim. (Oklaski) Serdecznie za to członkom komisji dziękujemy, ale będziemy także prosić, aby Wysoka Izba wyraziła zgodą na przeznaczenie środków na obwodnicę Lublina.

Zgłaszamy również poprawkę zmierzającą do przywrócenia dotacji podmiotowej dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Dotacja podmiotowa w wysokości 31 182 tys. zł warunkuje - podkreślam to - funkcjonowanie uczelni w 2007 r. jako uczelni wojskowej, publicznej uczelni zawodowej. To jest poprawka o takim właśnie sensie, a po zamieszaniu z odwołaniem pana generała Targosza jest to aż nadto widoczne.

Wysoka Izbo! Polskie Stronnictwo Ludowe podczas prac nad ustawą budżetową na 2007 r. wspomagało i wspierało wszelkie inicjatywy budżetowe dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, zmniejszania bezrobocia, poprawy infrastruktury, a nade wszystko będzie walczyć o kreatywne wspomaganie obszarów wiejskich, a wszystko po to - tu nawiążę do swego wystąpienia w poprzedniej debacie - aby w Polsce żyło się normalnie. Tak czynić będziemy w dalszych pracach nad budżetem. Dziękuję państwu za uwagę, a pana marszałka proszę o przyjęcie poprawki w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pełny tekst przemówienia: Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie

Krzyż OSP.gifPoseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, które odbyło się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie. Zjazd rozpoczął Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Wojciech Piekarczyk, m.in. powitał gorąco Wiceprezesa Zarządu Głównego i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP - Druha Mariana Starownika, Posła na Sejm RP i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Druha Jana Łopatę oraz Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę.
Głównym celem Zjazdu było przyjęcie programu działania oraz wybór władz na kolejną 5-letnią kadencję. W wyniku głosowania Prezesem został ponownie Druh Wojciech Piekarczyk, Wiceprezesem Paweł Pikula. Wyłoniono również 20 delegatów na Zjazd Wojewódzki, a także trzech przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiej OSP RP, przedstawicielami zostali: Jan Łopata, Wojciech Piekarczyk i Mieczysław Piejak.
Imprezę uświetnił występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kiełczewicach Górnych, gm. Strzyżewice pod batutą Stanisława Szymaniaka.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

W sejmie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Głos w dyskusji zabrał także poseł Jan Łopata. Oto fragment jego wypowiedzi:

(…) Na zakończenie chciałbym prosić panią minister, zgodnie zresztą z deklaracją wygłoszoną na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, by odniosła się do wniosku Krajowego Związku Spółek Wodnych, do potrzeby dostosowania ustawy o finansach publicznych do istniejącej ustawy Prawo wodne, a konkretnie zapisów art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne, niemających jednak odniesienia w katalogu wydatków, zadań zawartych w art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, powiem, że klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w głosowaniu opowie się za omawianą ustawą. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej:

(…) Chciałabym w pierwszym rzędzie odnieść się do spółek wodnych. Problem spółek wodnych był podnoszony na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych przez panią poseł Rochnowską. Pan poseł Łopata prosił o przedstawienie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielonej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Powstał problem, że w ustawie o finansach publicznych nie ma stosownych przepisów, które umożliwiałyby udzielanie takich dotacji. W związku z tym chciałabym państwa poinformować, że w znowelizowanej ustawie w art. 100 w poprawce 59 ust. 1 został wprowadzony zapis mówiący, iż przepis art. 130 obowiązującej ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Co to praktycznie oznacza? Oznacza to, że jeżeli nie ma innych przepisów określających zasady udzielania i rozliczania dotacji, to wtedy należy zawrzeć umowę, w której zostaną określone w szczególności: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację środki dotacji są przekazywane, termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. W tym momencie można powiedzieć, że w tej części ustawy o finansach publicznych, która dotyczy wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są już jasno określone zasady udzielania dotacji z budżetu jst. Stosowną wykładnię i stosowne pismo do regionalnych izb obrachunkowych oraz jednostek samorządu terytorialnego minister finansów wystosuje po uchwaleniu nowelizacji ustawy przez Wysoką Izbę. Potwierdzam więc jednoznacznie, że jednostki samorządu terytorialnego na mocy obowiązujących przepisów mogą udzielać pomocy rzeczowej bądź dotacji spółkom wodnym. (…)

Pełna wypowiedź Posła Jana Łopaty: Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

« Poprzednie wpisy