Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2020).

Poseł Jan Łopata:

Bardzo dziękuję, panie marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko i opinię mojego klubu odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk nr 2020.

Obiecałem panu posłowi wnioskodawcy, że powtórzę to, co mówiłem blisko 2 lata temu, więc słowa dotrzymuję i oczywiście od tego zacznę, że właściwie materia, którą projekt opisuje, czy próbuje - próbuje, może tak - uregulować, zmienić, jest rzeczywiście społecznie i gospodarczo bardzo ważna. A też zgodzimy się wszyscy, że dotychczasowe uregulowania są dość uciążliwe. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym uzależniają bowiem zastosowanie obniżonej stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe od spełnienia dość skomplikowanych warunków ze strony podmiotów dokonujących sprzedaży tych produktów. Obowiązki te to m.in. obowiązek odbierania od nabywców wyrobów akcyzowych oświadczeń o treści określonej w ustawie, sporządzanie i przekazywanie do organów celnych miesięcznych zestawień wskazanych oświadczeń itd.

Jakiekolwiek uchybienia - przykłady z życia podawał tutaj również wnioskodawca - ze strony sprzedawców w realizacji tych obowiązków powodują dotkliwe sankcje w stosunku do sprzedawców wyrobów akcyzowych, bowiem art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym skutkuje jednoznacznie. Budzi to bardzo duże wątpliwości, duże niezadowolenie, kiedy w sumie nieistotne uchybienia, ot, chociażby dotyczące terminu złożenia zestawień oświadczeń uzyskanych od nabywców, powodują duże sankcje finansowe i niekiedy skutkują - znamy też takie przypadki, przynajmniej ja znam z mediów - zachwianiem funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Projekt zakłada zmianę tego uciążliwego postępowania poprzez wprowadzenie systemu uzyskiwania zaświadczeń przez nabywców wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy i uprawniających do nabywania wyrobów akcyzowych. Zaświadczenia wydawane byłyby przez organy podatkowe w oparciu o składane przez nabywców oświadczenia dokumentujące m.in. liczbę, rodzaj i miejsce położenia urządzeń grzewczych zasilanych olejem opałowym.

Jeśli chodzi o częstotliwość, jest to obowiązek, który byłby wykonywany niewątpliwie rzadziej. Jest to jednak dodatkowy obowiązek nakładany na obywatela i dodatkowa uciążliwość, gdyż zdajemy sobie sprawę również z tego, że urzędy celne, które za to odpowiadają, są dość nieregularne i dostęp, dojazd do nich rzeczywiście jest trochę trudny. Jednak, jak zauważyłem na wstępie, problem, który ta nowela, umówmy się, próbuje złagodzić, jest tak istotny, że warto o tym pomyśle rozmawiać i dyskutować.

Ministerstwo Finansów przygotowało propozycje, o czym czytamy również w aktualnej opinii rządu, dotyczące obrotu paliwami opałowymi. Proponuje się tu zastąpienie dotychczasowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą. Wobec powyższego obowiązek składania oświadczeń przy każdej sprzedaży paliw opałowych zostanie zastąpiony jednorazowym obowiązkiem złożenia oświadczenia w okresowej umowie - podkreślam to - zawartej między sprzedawcą a nabywcą. I zawarta umowa, i złożone oświadczenia będą obowiązywały przez określony czas i będą dotyczyły konkretnej ilości wyrobów akcyzowych.

Propozycja rządowa, wedle mnie, wedle naszego klubu, jest korzystniejsza od propozycji poselskiej, gdyż w przeciwieństwie do projektu prezentowanego przed chwilą jednak zmniejsza obciążenia administracyjne związane z obrotem paliwami opałowymi.

Ponadto projekt rządowy nie nakłada na nabywców żadnych nowych obowiązków związanych z uzyskaniem ulgi w postaci niższych stawek akcyzy na oleje. Projekt poselski natomiast nakłada na obywateli, o czym wcześniej mówiłem, dość uciążliwe, może jednorazowe, może kilkukrotne, ale jednak uzyskanie zaświadczenia, co wiąże się z koniecznością kontaktu z urzędami celnymi.

Wysoki Sejmie! Propozycja zawarta w projekcie rządowym ma na celu rzeczywiste zmniejszenie obowiązków biurokratycznych oraz ułatwienie obrotu olejami opałowymi. Uznajemy jednak, tak jak powiedziałem wcześniej (Dzwonek), że jest to materia tak ważna gospodarczo, że warto dyskutować, rozmawiać na temat różnych wariantów rozwiązań tych uciążliwych problemów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)