Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

pielegniarki.gif

W Lublinie toczyły się obrady XX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. W obradach - ciepło przywitany - wziął udział Jan Łopata.

Zjazd wypracował stanowisko w sprawach:

  • obniżenia wieku emerytalnego dla wykonujących zawód pielęgniarki i położnej;
  • uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • nowelizacji rozporządzenia MZiOS z dnia 2 września 1997r.
  • zmiany rozporządzenia MZ z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej;
  • podjęcia starań o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na finansowanie tzw. studiów pomostowych;
  • zwiększenia limitów na objęcie opieką pacjentów w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej;
  • ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej;
  • obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci;
  • przyznania urlopu zdrowotnego na poprawę stanu zdrowia w wymiarze jednego roku w ciągu pracy zawodowej;
  • nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania urlopów szkoleniowych;