Informacja bieżąca na temat usuwania skutków powodzi i ochrony terenów powodziowych.

Poseł Jan Łopata zabrał głos w dyskusji na temat pomocy w usuwaniu skutków tegorocznej powodzi oraz programu ochrony terenów powodziowych przed częstymi zalaniami. Poniżej przedstawiamy treść tej wypowiedzi:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!

Doliny rzeczne to obszary niezwykle ważne dla człowieka. Od zarania dziejów ludzie chętnie osiedlali się nad rzekami, bowiem zapewniały transport i wodę. Wskutek zabudowy dolin rzecznych utracono w Polsce ok. 3/4 obszarów zalewowych, które jako obszary naturalnej retencji działają jako hamulec na falę kulminacyjną, powodują jej spłaszczenie i zmniejszenie ryzyka zalania obszarów zamieszkałych, przyczyniają się także do samooczyszczenia się wody oraz zasilania wód podziemnych. Dobry stan środowiska przyrodniczego i naturalność krajobrazu dolin rzecznych to istotne czynniki rozwoju różnych form turystyki i rekreacji.

Dla eliminacji konfliktów w obszarach dolin rzecznych, które swoją postawą ostatnimi czasy podsycił premier Dorn, kluczowe znaczenie ma uwzględnienie ochrony przeciwpowodziowej w uregulowaniach prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, rolnictwa i leśnictwa. Moje pytanie: Czy prowadzone są przez rząd prace, czy jest w ogóle takie kompleksowe myślenie o obszarach dolin, które powinno być czynnikiem rozwoju, a nie permanentnych kłopotów i źródeł konfliktów?

I jeszcze jeden problem, mianowicie organizacja służb wodnych i melioracyjnych. Otóż w publikacji Ministerstwa Środowiska pod tytułem ˝Projekt zmian systemowych w organizacji i finansowaniu gospodarki wodnej w Polsce˝ znajduje się zapis: w sferze instytucjonalnej nieodzowne jest ukształtowanie sprawnej centralnej jednostki koordynującej w skali kraju i zadanie harmonizowania interesu poszczególnych użytkowników wody musi być w rosnącym stopniu realizowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej jako jednostki administracji rządowej.

Moje pytanie, panie ministrze: Jaka będzie w tym rola zarządów melioracji i urządzeń wodnych, instytucji bądź co bądź samorządowych i mających znaczne osiągnięcia? Czy mają one zakończyć swoją działalność, czy zmienić zakres działania? Dziękuję bardzo.