Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

W sejmie miała miejsce debata nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabrał Jan Łopata:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę poinformować, że będziemy głosowali za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 694).
W dyskusji w trakcie pierwszego czytania, w której miałem przyjemność również zabierać głos, podnosiłem wątpliwości co do…

(Głos z sali: Większość je miała.)

…procedury legislacyjnej dotyczącej wprowadzenia na grunt prawa polskiego zapisów unijnych rozporządzeń. Zgodnie bowiem z prawem wspólnotowym rozporządzenie wiąże wszystkie państwa członkowskie i od dnia jego wejścia w życie musi być w nich bezpośrednio stosowane, bez konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego. W trakcie wspomnianej debaty wypowiadający się w imieniu rządu, obecny tu dzisiaj pan minister Jarosław Neneman także przyznał, że Rządowe Centrum Legislacji, jak również prawnicy Sejmu i Ministerstwa Finansów mieli duży problem legislacyjny dotyczący kwestii, czy i na ile można przenieść rozporządzenie do naszej ustawy. Tym m.in. pan minister tłumaczył opóźnienie w przedstawieniu Sejmowi stosownego projektu. Bo jak warto zauważyć, co też dzisiaj już z tej trybuny podnoszono, przepisy, które wprowadzamy czy też nowelizujemy dzisiaj, tj. 12 lipca 2006 r., tak naprawdę obowiązują już od 1 lipca.

Biorąc powyższe pod uwagę, choć co do wątpliwości legislacyjnych pozostajemy przy swoim, decyzja posłów klubu PSL jest taka, jaką przedstawiłem na wstępie. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)