Zasłużony dla Województwa Lubelskiego - 10 lat Powiatu Lubelskiego

zdp1.jpg

[Zobacz galerię zdjęć…]

Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Powiatu Lubelskiego, zorganizowanej z okazji 10 rocznicy powołania tegoż Powiatu. Dla Jana Łopaty była to okazja szczególna, jako że przyszło mu pełnić funkcję pierwszego Starosty Powiatu Lubelskiego. Z tej okazji Zarząd Powiatu uhonorował Starostę Jana Łopatę, wręczając mu replikę aktu powołania Powiatu Lubelskiego - oryginał tegoż aktu 10 lat temu Jan Łopata odbierał z rąk Prezydenta RP na Zamku Warszawskim. Zarząd Powiatu z okazji Jubileuszu wystąpił też do Zarządu Województwa Lubelskiego o nadanie Janowi Łopacie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, którą na Sesji nadał mu Wicemarszałek Jacek Sobczak.

Uroczystość zgromadziła licznie przybyłych gości, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. W sesji udział wzięli radni wszystkich 3 kadencji Rady Powiatu, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych. Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele partnerskich regionów: Powiatu Main-Kinzig w Niemczech i z Rejonu Pustomyty na Ukrainie.

Podczas Sesji dr Robert Wójcik - Członek Zarządu Powiatu wygłosił wykład pt. „Urząd Starosty i Powiat w historii Rzeczypospolitej”.

Następnie głos zabrał Paweł Pikula – Starosta Lubelski, który dokonał podsumowania 10 lat funkcjonowania Powiatu Lubelskiego. Starosta przedstawił zebranym gościom informacje, jak zmieniła się w ciągu minionych lat „kraina wokół Lublina”. Nie zabrakło także informacji na temat zrealizowanych inwestycji i projektów unijnych. Z tych ostatnich w szczególności możemy być dumni. W rankingu tygodnika samorządowego „Wspólnota” dotyczącym wykorzystania środków zagranicznych przez samorządy w przeliczeniu na jednego mieszkańca Powiat Lubelski zajął trzecie miejsce w skali kraju w kategorii powiatów ziemskich. Łącznie Powiat Lubelski skorzystał z 69 mln zł dotacji unijnych na różnorakie działania, poprzez realizację 32 projektów. Na zakończenie Starosta podkreślił znaczącą rolę gmin wchodzących w skład Powiatu Lubelskiego w jego rozwój.

Uroczysta Sesja była okazją do wręczenia medali i wyróżnień. W dowód uznania za wkład włożony w budowanie samorządności Lubelszczyzny poprzez rzetelne wykonywanie obowiązków, a także inicjowanie działań mających na celu rozwój województwa lubelskiego oraz dbałość o dobro jej mieszkańców Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski uhonorowała Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę Medalem Wojewody. Wyróżnienia wojewody w tej formie ponadto otrzymały osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju województwa lubelskiego: Anna Chrząstowska, Mieczysław Piejak, Henryk Romanek.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Jacek Sobczak w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego uhonorował odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” poza wspomnianym już pierwszym - Starostą Janem Łopatą także prof. Zygmunta Litwińczuka – Przewodniczącego Rady Powiatu II Kadencji oraz Henryka Dudziaka – Radnego Wojewódzkiego i Dyrektora Zespołu Szkół w Bychawie.

Zarząd Powiatu z okazji jubileuszu naszego Powiatu przyznał wyróżnienia za wkład w rozwój i promocję Powiatu następującym osobom: Pani Ewie Dados - Dziennikarzowi Radia Lublin – wyróżnienie za pełną zaangażowania w problematykę społeczną pracę dziennikarską, czego bardzo znanym przykładem jest systematycznie prowadzona od 1992 roku akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Za wysiłek i poświęcenie włożone w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy. Pani Ewa Dados wywodzi się z naszego Powiatu, z Garbowa, ale jej działalność już dawno osiągnęła rangę wojewódzką, a nawet krajową. Za zasługi dla OSP – Panu Ryszardowi Kopycińskiemu – od 15 lat pełniącemu funkcję instruktora-trenera drużyn sportowo-pożarniczych młodzieżowych i dorosłych w Garbowie. Drużyny OSP w Garbowie zawsze zajmują czołowe miejsca na zawodach powiatowych, godnie reprezentują nas zarówno na zawodach wojewódzkich i krajowych, a także międzynarodowych. Za pracę społeczną na rzecz wsi i rolnictwa, aktywny udział w organizacjach społecznych i związkach branżowych wyróżnieniem zostali uhonorowani: Pan Czesław Kasiak –w czasie trwania I kadencji Rady Powiatu pełnił funkcję radnego, a także członka Zarządu Powiatu. Pan Ryszard Pietrzak – właściciel zarodowego stada koni zimnokrwistych, które promuje na terenie Polski oraz Francji. Za wzorowe sprawowanie mandatu radnego, czego efektem jest wysokie poparcie społeczne we wszystkich dotychczasowych wyborach do Rady Powiatu, wyróżnienia otrzymali Panowie Radni: Pan Wojciech Piekarczyk – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pełnił funkcję przewodniczącego I i III kadencji Rady Powiatu, a w czasie trwania II kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Pan Jan Czubak – w czasie trwania II kadencji sprawował funkcje wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Pan Henryk Krajewski – w czasie trwania I kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Za ciągłą i owocną współpracę dotyczącą rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu wyróżnienie otrzymał: Pan Janusz Watras - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach. Za zaangażowanie i wkład wniesiony w rozwój służby zdrowia na terenie powiatu wyróżnienia otrzymali: Pan Stanisław Winiarski – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki SP ZOZ w Bełżycach. Pan Piotr Wojtaś – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Za wkład pracy w organizację pomocy społecznej w naszym powiecie wyróżnienia otrzymali: Pani Maria Tarczyńska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Pan Kazimierz Mielnik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. Za zasługi dla rozwoju oświaty w powiecie lubelskim wyróżnienia otrzymali Panowie: Pan Stanisław Banach - do 31 sierpnia 2003 roku pełnił funkcję dyrektora, w chwili obecnej – wicedyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Pan Bolesław Baran – w latach 1965-2006 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, w chwili obecnej pracuje jako nauczyciel. Pan Adam Biaduń - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie. Pan Jerzy Latek - do 31 sierpnia 2007r. pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, a w chwili obecnej pracuje jako nauczyciel. Za wkład pracy wniesiony w rozwój powiatowej administracji samorządowej wyróżnienia otrzymali: Pani Krystyna Czeńczyk – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie. Pani Krystyna Padewska – Koordynator Zespołu Radców Prawnych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Pan Jan Skrzyński – Naczelnik Wydziału Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Pani Jadwiga Wójcik – Skarbnik Powiatu.

Część oficjalna Jubileuszu 10-lecia Powiatu Lubelskiego zakończyła się późną nocą w Maciejowej Chacie, w Miłocinie – Gmina Wojciechów.