Interpelacja

Interpelacja do Ministra Gospodarki w sprawie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

wpłynęła dnia 14-12-2005

ogłoszona dnia 29-12-2005 na posiedzeniu 5

Szanowny Panie Ministrze!

W całej Polsce realizowany jest program stypendialny w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ˝Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne˝. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą, przekazywane są w formie rzeczowej lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia, związanych z pobieraniem nauki. Aby uzyskać pomoc stypendialną, uczniowie muszą gromadzić dowody poniesienia wydatków, czyli najpierw muszą dokonać zakupu, a później na podstawie tych dowodów środki są im zwracane. Jest to dużym utrudnieniem dla uczniów, ponieważ pochodzą oni z biednych rodzin i nie dysponują wolnymi środkami, które by mogli przeznaczyć na wydatki związane z pobieraniem nauki. Chcąc wykorzystać całość przyznanego stypendium, muszą czekać, aż zrefunduje się im wcześniej poniesione wydatki. Z tego powodu bardzo dużo środków z poprzedniej edycji, realizowanej w roku szkolnym 2004/2005, zostało niewykorzystanych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie:

1. Czy zamiast skomplikowanej procedury wypłat stypendiów dla uczniów, tj. zbierania faktur i rachunków, kwota przyznanego stypendium byłaby przekazywana w formie finansowej na konto ucznia bądź opiekuna ucznia, tak jak ma to miejsce w przypadku wypłat stypendium dla studentów w ramach tego samego programu stypendialnego?

2. Czy zamiast zbierania dowodów poniesienia wydatków uczniowie podpisywaliby oświadczenie, że przyznaną kwotę stypendium wykorzystają zgodnie z regulaminem?

Z poważaniem
Posłowie Jan Łopata
i Zbigniew Włodkowski

Warszawa, dnia 13 grudnia 2005 r.