Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109).

W sejmie miała miejsce dyskusja nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109). Głos zabrał Jan Łopata:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Co do oceny ogólnej projektu ustawy, wypowiadał się i ocenę wystawił w imieniu mojego klubu pan poseł Łuczak. Chciałbym postawić kilka pytań. I tak, art. 1 pkt 11: Wojewoda powołuje wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego po zasięgnięciu opinii głównego inspektora nadzoru budowlanego. W uzasadnieniu wnioskodawcy piszą, konkretnie na str. 5, że wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje się na wniosek głównego inspektora nadzoru budowlanego. Nasuwa się pytanie, jaka ma być zasada. A jeśli po zasięgnięciu opinii, to przecież nijak się to ma do zdiagnozowanej nieprawidłowości, jakoby uwikłań inspektorów w różnorakie zależności lokalne. Koledzy przed chwilą o tym mówili.

Drugie pytanie. Czy budżety wojewodów przewidują środki na finansowanie kosztów obsługi pełnomocników do tworzenia inspektoratów okręgowych oraz zwiększonych kosztów ponoszonych na obsługę kadrową i finansową tych inspektoratów? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Nie spotkałem się z taką wielkością w budżetach wojewodów.

Kolejne pytanie. Czy rząd ma świadomość zablokowania wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych dotyczących decyzji wydawanych przez okręgowych inspektorów, ponieważ projekt nie przewiduje zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w której właściwość organu egzekucyjnego została przyznana powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego w zakresie wydawanych przez nich decyzji.

I kolejne, może najważniejsze pytanie. Jak policzyłem, będzie to już 35. nowelizacja od uchwalenia ustawy. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza w swym programie przewidywał właśnie na grudzień br. sporządzenie nowego, kompleksowego Prawa budowlanego. Chciałbym zapytać, jak dalece zaawansowane są prace nad tym projektem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)