Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

sejm.jpgPoseł Jan Łopata przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe. Oto treść jego wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe.

Wysoki Sejmie! Projekt ustawy zawiera przepisy wdrażające do polskiego Prawa bankowego postanowienia dwu dyrektyw Unii Europejskiej, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania banków, a mianowicie dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw i instytucji kredytowych. Wymienione dyrektywy zmieniają wcześniejsze przepisy Unii Europejskiej w związku z nowymi propozycjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, wynikającymi z nowej umowy kapitałowej.

Polska, podobnie jak wiele innych krajów, jeszcze przed uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej włączyła szereg zaleceń komitetu bazylejskiego do swojego systemu prawa bankowego, kierując się w szczególności dbałością o bezpieczeństwo sektora bankowego, w tym bezpieczeństwem samych jego klientów, oraz jego konkurencyjnością. Powszechnie znanym tego przykładem jest współczynnik wypłacalności, który, jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy, stał się ogólnoświatowym standardem wypłacalności instytucji finansowych.

Wymienione wyżej dyrektywy zobowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej, a więc także Polskę, do przyjęcia przepisów ustawowych i wykonawczych zapewniających zgodność ich regulacji prawnych z postanowieniami wynikającymi z tych dyrektyw. Przepisy dyrektyw zawierają postanowienia umowy bazylejskiej drugiej, tworząc swoiste 3 ich filary, a mianowicie:

- po pierwsze, minimalne wymogi kapitałowe w odniesieniu do ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego,

- po drugie, analiza nadzorcza, monitorowanie procesów zarządzania ryzykiem i w następstwie tego kierowanie, stosownie do wyników, zaleceń do poszczególnych podmiotów,

- po trzecie, dyscyplina rynkowa, oznaczająca wymóg ujawniania wszelkich niezbędnych danych i informacji o sytuacji finansowej uczestników rynku.

Opiniowany projekt ustawy Prawo bankowe formułuje przepisy umożliwiające wdrożenie do polskiego sektora bankowego rozwiązań, które w praktyce tworzą te filary bezpieczeństwa banków i ich klientów. Znajduje to wyraz w szczególności w zobowiązaniu banków do stosowania instrumentów i procedur umożliwiających identyfikację i pomiar ryzyka, a w szczególności - to podkreślam - po raz pierwszy ryzyka operacyjnego. Po drugie, chodzi o zarządzanie ryzykiem w oparciu o posiadane sformalizowane zasady i mechanizmy, wyznaczanie i utrzymywanie niezbędnego kapitału własnego, stosownie do charakteru i skali ryzyka, oraz ujawnianie przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, dotyczących adekwatności kapitałowych.

Projekt ustawy Prawo bankowe przedstawiono wraz z projektami aktów wykonawczych, na które składają się projekty uchwał Komisji Nadzoru Bankowego oraz rozporządzenia ministra finansów. Projekt ustawy zawiera generalne rozstrzygnięcia oraz stosowne upoważnienia dla organów nadzorczych.

Należy podkreślić następujące, niektóre tylko, merytoryczne i formalne cechy tych projektów, a mianowicie:

- kompleksowość i precyzja regulacji prawnych umożliwiające odniesienie się do całości proponowanych skomplikowanych rozwiązań,

- stworzenie prawnych warunków dla przejrzystości obrotu gospodarczego w relacji banki i ich klienci,

- uwzględnienie specyfiki poszczególnych banków, czego wyrazem jest zwłaszcza możliwość wyboru przez nie proponowanych rozwiązań w zakresie pomiaru ryzyka kredytowego i operacyjnego. Jest to szczególnie ważne dla małych banków, głównie spółdzielczych, które będą mogły wybrać najmniej kosztochłonne metody owego pomiaru.

Biorąc pod uwagę cechy projekty ustawy, zobowiązania Polski wynikające z wymienionych dyrektyw Unii Europejskiej oraz merytoryczną jej dojrzałość, będącą efektem między innymi długotrwałego procesu formułowania zawartych w niej norm prawnych, w tym także uwzględnienie sugestii wynikającej z szerokiej konsultacji, trzeba przyznać, że szybkie uchwalenie opiniowanego projektu Prawa bankowego jest zasadne.

Wysoka Izbo! Wprowadzenie w życie projektu ustawy Prawo bankowe rodzi dla banków skutki finansowe, które zostały zidentyfikowane i oszacowane oraz ujęte w treści uzasadnienia do proponowanych regulacji. Implementacja rozwiązań jest z konieczności kosztochłonna, przy czym wybór precyzyjniejszych metod pomiaru ryzyka, ich monitorowania i zarządzania powoduje wyższe koszty. Istnieje uzasadnienie dla poszukiwania i stosownego uwzględnienia wzorem innych krajów możliwości wsparcia małych banków, w szczególności banków spółdzielczych - o tym tutaj była już mowa - by mogły one w pełni wdrożyć proponowane rozwiązania, a tym samym by mogły być konkurencyjne. Propozycja ta wymaga uwzględnienia w innych niż opiniowane rozwiązania rozwiązaniach prawnych, na przykład w systemie podatkowym.

Reasumując, chcę stwierdzić, że posłowie Klubu Parlamentarnego PSL poprą omawiany projekt ustawy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)